ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrā projektu iesniegumu atlases kārta


 

 

Otrās atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks 
-aktualizēts 07.01.2014

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi otro projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2. 1.1.1. aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.  Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 27. maijs
 Kopējais 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai ” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības  fonda līdzfinansējums ir 9067 598 latu.
Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2013.gada 3.janvāra Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 14
"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu". kas  nosaka kārtību, kādā tiek organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu iesniegumu konkurss un apstiprināto projektu īstenošana.


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie  atbalsta materiāli

 

  • 7.3.1.sadaļas "Finanšu plūsmas aprēķins"  Microsoft Office Excel datnes formātā  /ar paskaidrojumiem/  pievienots 17.05.2013, papildu skaidrojumi 21.05.2013


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti 

Projektu  iesniegšanas kārtība

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 Izglītības un zinātnes ministrijā 210.kabinetā vai nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv.

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (lapas ir caurauklotas, sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo, un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts: "Atklātai projektu iesniegumu atlasei"

Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamentam

Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050;

adresants: <pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums iestādes juridiskā adrese>

norāde: 2.1.1.pasākums "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.1.aktivitātes" Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrā projektu iesniegumu atlases kārta"Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam"

Informējam, ka 2013.gada 25.martā Rīgā notiks informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un dalības seminārā pieteikšana līdz 2013.gada 14.martam, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi esf@izm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā. Informācija par semināra norises vietu un laiku tiks nosūtīta pēc dalības pieteikšanas.

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720