1.2.1.1.3.apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”


 
 

  Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes
„Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”
atlases 2. kārta

Plašāku informāciju par noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu skatīt šeit

2010.gada 23.novembrī Atbildīgā iestāde ir pieņēmusi  lēmumu par ietverto nosacījumu izpildi!


 

Projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiksaktualizēts 24.11.2010!

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir izvērtējusi iesniegto projekta iesniegumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" Eiropas Sociālā fonda ierobežotajā atlasē un pieņēma lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt ar nosacījumu.
Uzsākta atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.922 27.punktam noteiktajam projekta iesnieguma vērtēšana.

2010. gada 13.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši 2010.gada 28.septembra  Ministru kabineta noteikumu Nr. 922  12. p-tam uzaicināja Valsts izglītības attīstības aģentūru  līdz 2010.gada 26.oktobrim izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projektu, kas paredz sadarbībā ar  valsts vai pašvaldību dibinātām profesionālās izglītības iestādēm  īstenot izglītības programmas otrā vai trešā kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā.

 

Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 4 152 131 lats

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem   Nr. 922    "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu"   [stājas spēkā 07. 10. 2010.]

MK noteikumu Nr. 922 Pielikums Nr. 1Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr.922  Pielikums Nr. 2 -
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
MK noteikumu Nr.922  Pielikums Nr. 3 -
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā
MK noteikumu Nr.922  Pielikums Nr. 4   - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K


Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720