3.1.3.2.aktivitāte „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”


 
 

Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projekta īstenošanu skat.šeit.

Noslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.

Apstiprināto projektu iesniedzējus lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (www.viaa.gov.lv),  lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu.

 

3.1.3.2.aktivitātes atklātajā atlasē iesniegto projektu iesniegumu iesniedzēju saraksts aktualizēts 26.10. 2010.

Atbilstoši 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.346 26.un 27.punktā noteiktajam ir notikusi projektu iesniegumu vērtēšana.  Pamatojoties uz komisijas izvērtējumu, atbildīgā iestāde - Izglītības un zinātnes ministrija  ir pieņēmusi  lēmumu 4 projektus  apstiprināt ar nosacījumu.   Nosacījumu izpildes termiņš - 2010.gada 22.oktobris.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2010.gada 13.septembrim

(publicēts Latvijas Vēstnesī 27.08.2010).

Bezmaksas informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu notiks 2010.gada 14.jūlijā plkst. 11:00 Latvijas Kara muzejā Rīgā, Smilšu ielā 20. Reģistrēšanās semināram sākot no 10.30. Semināra darba kārtība un izdales materiāls.

Atlases izsludināšanas datums skatīt šeit (publicēts Latvijas Vēstnesī 22.06.2010.)
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2010.gada 30.augusts.

Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 229 231 lats.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai""   aktuālā redakcija (stājas spēkā ar 03.09.2010)

Projektu iesniegumus Izglītības un zinātnes ministrijā var iesniegt personīgi (2st. 208.kabinets) darba dienās no 8.30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00, nosūtot pa pastu ierakstītas vēstules formā līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv.

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (caurauklotā veidā, lapas sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un novada vai republikas pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā.

Visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts:

"Atklātai projektu iesniegumu atlasei"
Struktūrfondu departamentam
Izglītības un zinātnes ministrijai
Vaļņu ielā 2
Rīgā, LV - 1050;

adresants:
<pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums iestādes juridiskā adrese>

norāde:
3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai"
3.1.3.2.aktivitāte "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"

"Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas"

 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720