ERAF 2.1.1.3.3.apakšaktivitāte „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"


Atbilstoši 2015.gada 28.janvārī Izglītības un iznātnes ministrijas kā atbildīgās iestādes organizētajā darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdē nolemtajam ir uzsākta ierobežota  projektu iesniegumu atlase.   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.729 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”” 11., 34., 35. un 36.punktā noteikto un zinātnisko institūciju iesniegtajiem pamatojošajiem dokumentiem uzaicinājums sagatavot  un  iesniegt projekta iesniegumu š.g. 2. februārī individuāli  ir nosūtīts 13 zinātniskajām institūcijām

Uzaicināto  projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks  -  aktualizēts 14.05.2015

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu  termiņš - 2015.gada 27. februāris

Individuālo konsultāciju grafiks

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktivitātes mērķis ir  nodrošināt iespējami lielāku atbalstu Latvijas zinātnisko institūtu izcilības un institucionālo attīstību veicinošām darbībām, atbalsts tiks sniegts zinātnisko  institūtu  attīstības stratēģiju, ietverot pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu, izstrādei; sadarbības  pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devēju pārstāvjiem; zinātnisko institūciju resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveidei, kā arī attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei, Atbalsts ir plānots arī  universitātēm, ja projekta ietvaros universitātes  veiks zinātnisko institūciju reorganizāciju vai likvidāciju, un projekta rezultātā vismaz viena no zinātniskajām institūcijām tiks  izslēgta no zinātnisko institūtu reģistra.

Ierobežotas atlases kopējais pieejamais līdzfinansējums 11 869 433 euro, ko veido plānotais zinātniskās izcilības attīstības atbalsta finansējums 4 457 788 euro apmērā un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalsta finansējums 7 411 645 euro apmērā.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība””

 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti

MK noteikumu Nr.729  Pielikums Nr. 1 -  Pieejamā ERAF finansējuma sadalījuma pa zinātniskajām institūcijām aprēķināšanas metodika
MK noteikumu Nr.729  Pielikums Nr. 2 - 
Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr.729  Pielikums Nr. 3 - 
Zinātniskās institūcijas  apgrozījuma pārskats
MK noteikumu Nr.729  Pielikums Nr. 4  -
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie  atbalsta materiāli

Jautājumi un atbildes par projekta iesnieguma sagatavošanu  - papildinātas  26.02.2015

2015. gada 11. februāra  informatīvā semināra par projektu iesniegumu sagatavošanu  darba kārtība un prezentācija

ERAF 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa


Projektu  iesniegšanas kārtība

Projekta iesniegumu atbilstoši MK noteikumu 40.punktā minētajam var iesniegt papīra formā (personīgi vai sūtot pa pastu ierakstītas vēstules formā)  vai elektroniski elektroniska dokumenta formā:

1. papīra formā vienā eksemplārā atbilstoši MK noteikumu 41.punktā noteiktajam, projekta iesniegumam pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapas un visu projekta iesnieguma pielikumu elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā, projekta finansēšanas plānu, projekta budžeta kopsavilkumu iesniedzot Microsoft Excel datnes formātā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē), aizzīmogo un iesniedz personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā darba dienās no plkst.8:30 līdz 12:30 un no plkst.13:00 līdz 17:00 vai sūta pa pastu ierakstītas vēstules formā, uz iepakojuma norādot:
1)    adresāts:
„Ierobežotai projektu  iesniegumu atlasei”
Izglītības un zinātnes ministrijai
Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamentam
Vaļņu ielā 2
Rīgā, LV – 1050;
2)    apakšaktivitātes numurs;
3)    apakšaktivitātes nosaukums;
4)    projekta nosaukums;
5)    iesniedzēja iestādes nosaukums;
6)    iesniedzēja iestādes juridiskā adrese;
7)    norāde Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

2. elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu sūtīt elektroniski uz adresi sfd_izm_atlase@izm.gov.lv, saskaņā ar MK noteikumu 42.punktā noteikto elektroniskajā pavadvēstulē norādot:
1)    adresāts: „Ierobežotai projektu iesniegumu atlasei”;
2)    apakšaktivitātes numurs;
3)    apakšaktivitātes nosaukums;
4)    projekta nosaukums;
5)    iesniedzēja iestādes nosaukums;
6)    iesniedzēja iestādes juridiskā adrese.

3.    Projekta iesniegumu sniedz atbilstoši MK noteikumu 37., 38., 40., 41., 42. un 43.punktā noteiktajām prasībām.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720