2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu atlases kārtaNoslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.

Atbilstoši  2011.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.266 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitāti „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otro projektu iesniegumu atlases kārtu” 47. p-tam  Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi  aktivitātes 2. atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumumu  vērtēšanu.

Iesniegto projektu vērtēšanas laika grafiks -aktualizēts 01.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Izglītības un zinātnes ministrija  ir  izsludinājusi otro projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība”.Projektu iesniegumu iesniegšanas  termiņš - 2011.gada 19.septembris.
Kopējais 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 46 348 118 latu.

Atbildes uz jautājumiem par 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu -
aktualizētas 06. 09. 2011.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.266 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitāti „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otro projektu iesniegumu atlases kārtu”.


Uzmanību!
2011. gada 15. jūlijā plkst. 11:00
Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē  notika  informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2. atlases kārtai.   - Semināra darba kārtība un  prezentācija

Eksporta īpatsvars no pašražotās produkcijas/pakalpojumu apgrozījuma 2009.gadā (informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv )

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:

MK noteikumu Nr. 266 Pielikums Nr.1 -  Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts
MK noteikumu Nr. 266 Pielikums Nr.2 Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr. 266 Pielikums Nr.3  Projekta iesniedzēja un tā dibinātāju piekrišanas vēstule
MK noteikumu Nr.266  Pielikums Nr. 4 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2.atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa


Projektu  iesniegšanas kārtība

Projektu iesniegumus Izglītības un zinātnes ministrijā var iesniegt personīgi 2.st. 208.kab. darba dienās no 9:00 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00, nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv.

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (lapas ir caurauklotas, sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo, un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts:    „Atklātai projektu iesniegumu atlasei”
    Struktūrfondu departamentam
    Izglītības un zinātnes ministrija
    Vaļņu ielā 2
    Rīgā, LV – 1050

adresants: <pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums,
        iestādes juridiskā adrese>

norāde:    2.1.1.pasākums „Zinātne, pētniecība un attīstība”
2.1.1.3.aktivitāte „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība”
2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”
otrā projektu iesniegumu atlases kārta
           „Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam”

Informējam, ka 2011.gada 15.jūlijā, Rīgā, notiks informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un dalības seminārā pieteikšana līdz š.g. 12.jūlijam, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: esf@izm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā. Informācija par semināra norises vietu un laiku tiks nosūtīta pēc dalības pieteikšanas.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720