„Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta


 

Atbilstoši 2014. gada 14.oktobra MK noteikumu  Nr. 625 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" nosacījumiem atbildīgā iestāde:

  •  ir aktualizējusi kombinēta atbalsta veida projekta un labuma guvēja projekta daļas vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes aprēķināšanas metodiku  precizēta  28.11.2014

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informējam, ka spēkā ir stājušies Ministru Kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumi Nr.314 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu", kas nosaka:

1. labvēlīgākus nosacījumus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtas  projektu īstenošanai, paredzot, ka valsts budžeta finansējumu 2,1 milj. latu apmērā var izmantot ar komercdarbības atbalstu nesaistītas projekta daļas nacionālā līdzfinansējuma daļējai nodrošināšanai (noteikumu 2. un 8.punkts);

2. valsts budžeta finansējuma sadales principus, kas nosaka, ka katrai zinātniskajai institūcijai pieejamo valsts budžeta finansējuma apmēru nosaka tieši proporcionāli konkrētā labuma guvēja – zinātniskās institūcijas apakšprojekta nesaimnieciskās daļas apmēram;

3. detalizētus izmaksu attiecināmības nosacījumus;

4. kārtību faktiskās vidējās svērtās Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansējuma (turpmāk – ERAF) atbalsta intensitātes aprēķināšanai, kas paredz, ka projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs veic projekta un labuma guvēja projekta daļas vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes pārrēķinu (turpmāk – ERAF pārrēķins), nodrošinot šādu nosacījumu izpildi (noteikumu 16.punkts):
4.1. ERAF pārrēķinu veic atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātai metodikai, ņemot vērā projekta faktiskās ieguldījumu izmaksas un procentuālo apmēru, kādā ieguldījumus plānots izmantot nesaimnieciskajām un saimnieciskajām pamatdarbībām, kā arī grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", kas no 2013.gada paredz PVN standartlikmes izmaiņas no 22% uz 21%;
4.2. ERAF pārrēķins ietver projekta un katra labuma guvēja projekta daļas vidējo svērto ERAF atbalsta intensitātes un ERAF finansējuma apmēra aprēķinu, kā arī labuma guvēja saimnieciskās projekta daļas ERAF finansējuma apmēra atbilstības pārbaudi;
4.3. ERAF pārrēķinu pievieno starpposma maksājuma pieprasījumam un iesniedz sadarbības iestādē saskaņošanai;
4.4. sadarbības iestāde pārbauda ERAF pārrēķinā izmantotos datus un rezultātus, ievērojot atbildīgās iestādes izstrādātās metodikas nosacījumus, un sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par pārbaudes rezultātiem;
4.5. ja, veicot ERAF pārrēķinu, konstatē, ka projekta īstenošanas laikā veikto izmaiņu rezultātā samazinās projekta vidējā svērtā ERAF atbalsta intensitāte, tiek pārsniegts pieļaujamais atbalsta apmērs vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktais projekta ERAF finansējuma apmērs, finansējuma saņēmējs iesniedz saskaņošanai sadarbības iestādē projekta grozījumu pieprasījumu, kas paredz projekta un katra labuma guvēja projekta daļas ERAF finansējuma apmēra korekciju, kuru pamato ar sadarbības iestādi saskaņotais ERAF pārrēķins;

Atbilstoši MK noteikumu grozījumu nosacījumiem atbildīgā iestāde:

  •  ir veikusi katrai zinātniskajai institūcijai konkrēta valsts nozīmes centra ietvaros pieejamā valsts budžeta finansējuma aprēķinu,

Piemērs - Kombinēta atbalsta veida projekta pamatojums ERAF vidējās svērtās atbalsta intensitātes aprēķināšanai, ja atbalstu saimnieciskai darbībai sniedz saskaņā ar MK noteikumu Nr.987  31.2.2.apakšpunktu (reģionālais atbalsts ieguldījumiem, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008)- pievienots 01.08.2013

Piemērs, ja atbalstu saimnieciskai darbībai sniedz saskaņā ar MK noteikumu Nr.987  31.2.1.apakšpunktu  (de minimis atbalsts, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006) - pievienots 08.08.2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pamatojoties uz izveidotās projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas lēmumu un pamatojoties uz 2010.gada 19.oktobra MK noteikumu Nr.987 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu” 66.punktu, Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumus par to, ka visi projektu iesniedzēji  šis aktivitātes  pirmajā  projektu iesniegumu atlases kārtā ir izpildījuši vērtēšanas komisijas noteiktos nosacījumus un šobrīd Valsts izglītības attīstības aģentūra ar Valsts nozīmes pētniecības centriem var slēgt līgumus par apstiprināto projektu īstenošanu.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts aktualizēts 29.11.2011.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2011.gada 14.janvārī Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši 2010.gada 19.oktobra MK noteikumu Nr.987 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu” 11. punktam uzaicināja  deviņu valsts nozīmes pētniecības centru veidojošās zinātniskās institūcijas izstrādāt un līdz š. g. 18. jūlijam iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes pirmajā atlases kārtā.

Saskaņā ar Ministru kabineta  noteikumiem Nr.987 valsts nozīmes pētniecības centrus veidojošajām zinātniskajām institūcijām jāizstrādā un jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgo nozares ministriju (ja tas ir attiecināms)  valsts nozīmes pētniecības centru ( VNPC ) veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģija un katras zinātniskās institūcijas, kas veido valsts nozīmes pētniecības centru, teritoriāli telpiskās attīstības stratēģija.
Katram no deviņiem valsts nozīmes pētniecības centriem tiks saskaņota viena attiecīgo valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģija. Valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijas IZM jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.martam. 

Jautājumi un atbildes par  VNPC sadarbības stratēģiju izstrādi un vērtēšanu -ievietots 14. 03. 2011

skat. Valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijas vērtēšanas un saskaņošanas kārtība
- aktualizēta 15.04.2011

Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 17. janvāra iekšējos noteikumos Nr.1  "Valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijas vērtēšanas un saskaņošanas kārtība".-ievietots 15. 02. 2011

Struktūrfondu dep. sagatavotā prezentācija- Apakšprojektu salīdzinājums un ERAF intensitātes aprēķināšanas principi - ievietota 23.03.2011


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi - aktualizēts  06.07.2011 !!!

Metodiskie norādījumi 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes veikšanai - aktualizēts  30. 06.2011

Pielikumi  metodiskajiem norādījumiem 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes  "Zinātnes infrastruktūras attīstība"pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta  izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes veikšanai - aktualizēts 30.06.2011

 

Metodiskie norādījumi vērtības noteikšanai nekustamajam īpašumam kā ieguldījumam natūrā -pievienots 04.02.2011

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K


Projektu publicitātes vadīnijas

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa


Kopējais apakšaktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 56 348 117 lati. Viena projekta minimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 700 000 lati, bet maksimālais – 17 000 000 lati.


2011.gada 1.februārī
Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē, Rīgā, Vaļņu ielā 2, notika  informatīvs ievada seminārs par aktivitātes ieviešanas kārtību un nepieciešamajām  procedūrām Valsts nozīmes pētniecības centru izveidei.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720