ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas atklātā atlase


Izglītības un zinātnes ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde  ir izvērtējusi  darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrajā  projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtos  projektu iesniegumus un ir  pieņēmusi lēmumus 1 projektu iesniegumu apstiprināt, 15 projektu iesniegumus  apstiprināt ar nosacījumu un 2 norāidīt.

I
esniegto projektu iesniegumu saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks
  atjaunots  05.03.2015

Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atklātā projektu iesniegumu atlase izsludināta 2014. gada 10. novembrī Latvijas Vēstnesī 

Aktivitātes mērķis ir  veicināt zinātnisko institūciju līdzdalību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un inovācijas pamatprogrammās un  sekmēt  starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā.  nodrošinot ES fondu finansējuma piešķīrumu starptautisku zinātnes projektu pieteikumu sagatavošanai. Kopumā šim mērķim būs  pieejami 2 156 212 euro, kas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums.

Atklātajā  konkursā projektus varēs iesniegt zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.
Vienu projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir noteikta 100 000 euro, ņemot vērā, ka uz vienu ES pētniecības programmas projekta iesniegumu attiecināmais ERAF finansējums nepārsniedz 10 000 euro


Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.571 " Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 29.decembris

 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti


MK noteikumu Nr.571  Pielikums Nr. 1 -
  Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr.571  Pielikums Nr. 2 -  Zinātniskās institūcijas apgrozījuma (kases izpildes) pārskats par naudas plūsmām pēdējos trijos pārskata gados sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un dimensijām   Exel formas datne pievienota 17.12.2014
MK noteikumu Nr.571  Pielikums Nr. 3 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
MK noteikumu Nr.571  Pielikums Nr. 4  - Projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka vai pakalpojumu sniedzēja1 kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie  atbalsta materiāli

 
ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” 2. atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2014. gada 21. novembra Informatīvā semināra par projektu iesniegumu sagatavošanu prezentācijas:

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa


Projektu  iesniegšanas kārtība

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā vai nosūtīt pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv.

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (lapas ir caurauklotas, sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo, un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts: "Atklātai projektu iesniegumu atlasei"

Struktūrfondu un starptautisko finanšu

instrumentu departamentam

Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050;

adresants: <pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums iestādes juridiskā adrese>

norāde: 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrā projektu iesniegumu atlases kārta

"Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam".Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720