2.1.1.2. aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām/līgumiem par projekta īstenošanu skatīt šeit

Apstiprināto projektu iesniedzējus lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (www.viaa.gov.lv), lai slēgtu vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi  2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" ERAF atklātā atlasē visus iesniegtos  projektu iesniegumus.

ERAF 2.1.1.2.aktivitātes atklātajā atlasē iesniegto projektu saraksts

Uzmanību projektu pieteikumu  iesniedzējiem!
2010. gada 24. maijā 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņēma pozitīvus lēmumus par visiem atklātajā atlasē iesniegtajiem  projektiem- apstiprinot 21 projektu iesniegumus ar nosacījumu.  Lēmumumus ar katra projekta iesnieguma nosacījumu detalizētu izklāstu Izglītības un zinātnes ministrija ir nosūtījusi  projektu iesniedzējiem, nosacījumu izpildei paredzot 15 darba dienu termiņu  no lēmuma saņemšanas dienas.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 22.februāris.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu (publicēts Latvijas Vēstnesī 05.01.2010 1 (4193))

Atlases izsludināšanas datums skatīt šeit (publicēts Latvijas Vēstnesī 24.11.2009 184 (4170))

 

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais ERAF publiskais finansējums ir 4 919 628 lati.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1094 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)””.

Jautājumi un atbildes par projektu iesniegumu sagatavošanu - aktualizēts 18.01.2010 !

Bezmaksas informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu notika
2009.gada 10.decembrī plkst.11. Latvijas Kara muzejā, Rīgā Smilšu ielā - 20.

1. Semināra darba kārtība 
2.Semināra izdales materiāls 

3. Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma amortizācijasizmaksu aprēķina piemērs  pievienots -  08.01.2010 !

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti:

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi

Metodiskie norādījumi par ieguldījumiem natūrā
ievietoti tīmekļa vietnē - 10. 12. 2009 !

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K


Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

 
Projektu iesniegumus Izglītības un zinātnes ministrijā var iesniegt personīgi darba dienās no 9:00 līdz 17:00, nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (caurauklotā veidā, lapas sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanu­murēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts),pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā un uz iepakojuma jānorāda šādu informāciju:

adresāts:

„Atklātai projektu atlasei”
Struktūrfondu departamentam
Izglītības un zinātnes ministrija
Vaļņu ielā 2
Rīgā, LV – 1050
                           

adresants: 

<pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums iestādes juridiskajā adrese>

norāde:     

        2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība”  2.1.1.2.aktivitāte „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)”
     „Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”
Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720