ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” trešā projektu iesniegumu atlases kārta

Trešāsatlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks  -aktualizēts 25.06.2014

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2013.gada 3.janvāra Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu"(konsolidētā versija 14.02.2014). kas  nosaka kārtību, kādā tiek organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu iesniegumu konkurss un apstiprināto projektu īstenošana.


Seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” trešajai  atlases kārtai notiks 2013. gada 13. decembrī plkst. 11:00  viesnīcas  Radisson BLU  Latvija Konferenču telpās, (Rīga, Elizabetes iela 55, 2. stāvs).
skat. Semināra darba kārtība Lūdzam ņemt līdzi semināra informatīvo materilālu -  semināra prezentāciju (atjaunināta 13.12.2013) izdrukas formā vai elektroniskos datu nesējos. Seminārā telpās tiks nodrošināta bez vadu interneta pieeja. Semināra dalībnieku iesūtīto jautājumu atbildes ir integrētas prezentācijā, kā arī semināra laikā tiks sniegts paplašināts skaidrojums. 


Projektu gatavotāju apkopotie jautājumi un atbildes
(aktualizēts 10.02.2014)

 
Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti 


Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie  atbalsta materiāli

 

ERAF 2.1.1.1aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 3. atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Ieteikumi budzeta kopsavilkuma aizpildīšanai  un tā datne exel formātā  - pievienotna 2.lapa -14.02.2014

Ar saimniecisku darbību saistīta projekta biznesa plāna finanšu plūsma

Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta finanšu analīze / Microsoft Office Excel datnes formātā  ar paskaidrojumiem/

7.pielikuma paraugs - darba laika uzskaite

Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai - pievienots 16.01.2014

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa


Projektu  iesniegšanas kārtība

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 Izglītības un zinātnes ministrijā 210.kabinetā vai nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv.

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (lapas ir caurauklotas, sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo, un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts: "Atklātai projektu iesniegumu atlasei"

Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamentam

Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050;

adresants: <pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums iestādes juridiskā adrese>

norāde: 2.1.1.pasākums "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.1.aktivitātes

" Atbalsts zinātnei un pētniecībai" trešā projektu iesniegumu atlases kārta

"Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam"

Informējam, ka 2013.gada 13.decembrī  Rīgā notiks informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un dalības seminārā pieteikšana līdz 2013.gada 3. decembrim, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi esf@izm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā. Informācija par semināra norises vietu un laiku tiks nosūtīta pēc dalības pieteikšanas.

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720