Sabiedriskai apspriešanai nodoti 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji