Stājas spēkā grozījumi MK noteikumos nr.939 ( 11. 11.2008), kas nosaka 3.1.1.1.aktivitāties "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" īstenošanas kartību.Lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus atbilstoši Ministru kabinetā 2009.gada 15.decembrī apstiprinātajām Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam, tika veikti grozījumi  Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"".

2010. gada 7.janvārī spēkā stājas Ministru Kabineta  noteikumi Nr.166

"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

Grozījumi paredz, ka ERAF 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros profesionālās izglītības iestādēm ir nepieciešams  piemērot valdības apstiprinātajās pamatnostādnēs minētos statusus:

  • kompetences centrs,
  • profesionālās izglītības iestāde  ar speciālizāciju;
  • profesionālās izglītības iestāde pamatiemaņu apgūšanai;
  • profesionālās izglītības iestādes filiāle. 

Aktivitātes ietvaros  pieejamais  finansējums  katram projekta iesniedzējam tiks noteikts atbilstoši profesionālās izglītības iestādes statusam un noteikumos noteiktajiem kritērijiem.  
Tāpat Ministru kabineta noteikumu grozījumi paredz, ka,  iesniedzot  sagatavoto projektu vērtēšanai, tam ir obligāti jāpievieno konkrētās profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija, kas ir  saskaņota ar IZM vai citu ministriju, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā.

 

Līdz ar to profesionālās izglītības iestādes izstrādātajam  projekta iesniegumam ir jābūt  sagatavotam  atbilstoši saskaņotajai attīstības un investīciju stratēģijai un ministrijas noteiktajam pieejamajam  finansējumam konkrētajai skolai. 

Gadījumā, ja aktivitātē atbalstāmās profesionālās izglītības iestādes tiek apvienotas,  vai viena vai vairākas aktivitātē atbalstāmās  skolas  tiek pievienotas citai, noteikumi paredz, ka projekta iesniegumu iesniedz attiecīgo profesionālo izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmējs, kurš projekta apstiprināšanas gadījumā kļūst par finansējuma saņēmēju.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos arī paplašina  projektos plānotās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas,  paredzot, ka var segt  zemes iegādes izmaksas  līdz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām un energoefektivitātes uzlabošanas darbus  izglītības iestādes ēkās un telpās, nosakot, ka tie nedrīkst pārklāties ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros plānotajām darbībām, kā arī pieļauj nepieciešamības gadījumā projketā  jaunas ēkas būvniecības iespējas, ja jaunbūves izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas ēkas rekonstrukcija.
Pieņemtie grozījumi skar arī projektu finansēšanas aspektu,  nosakot, ka profeisonālās izglītības iestādes, kas nav valsts budžeta iestādes, varēs  saņem avansa maksājumu, ja sadarbības iestādei būs  pieejami finanšu resursi.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720