Valdība apstiprina noteikumus par Eiropas Sociāla fonda finansējumu viengadīgajām profesionālās izglītības programmām


Lai veicinātu jauniešu ātrāku iekļaušanos darba tirgū un sekmētu profesionālās kvalifikācijas operatīvu ieguvi tiem vidusskolas beidzējiem, kas neturpina mācības augstskolās, Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otro projekta iesnieguma atlases kārtu.

Apstiprinātie   "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu"

primāri paredz atbalstu jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību bez profesionālās kvalifikācijas līdz 25 gadu vecumam, kuri neturpina tālāk mācības augstākajā izglītībā, kā arī nesaņem bezdarbnieka pabalstu un nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

 

Valdības atbalstītie pasākumi mazinās potenciālo bezdarbnieku skaita pieaugumu un  darbaspēka trūkumu tautsaimniecībai pieprasītās profesijās vidējā termiņā, kā arī mazinās sociālās atstumtības risku nepietiekamas izglītības dēļ. Šim mērķim pieejamais finansējums ir 4,15 miljoni latu, no kuriem 92,03 % ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums.

 

Ar šiem naudas resursiem ir  jānodrošina 2000 jauniešiem šodienas darba tirgum nepieciešamā otrā un trešā kvalifikācijas līmeņa ieguvi salīdzinoši īsā termiņā - viena līdz pusotra mācību gada laikā, kā arī aptuveni 300 ieslodzījumā esošās personas jāiesaista projektā  paredzētajos mācību pasākumos. Pēc viengadīgo programmu sekmīgas apguves jauniešiem tiks izsniegts valstī atzīts profesionālās kvalifikācijas diploms, kas nodrošinās jauniešu lielāku konkurētspēju  darba tirgū.

 

Minēto profesionālās izglītības programmu īstenošanai noteikumos ir paredzētas izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”, izņemot tās izmaksas, kuras nav attiecināmas no Eiropas Sociālā fonda (iekārtu iegādes un modernizēšanas, nekustamā īpašuma nodokļa, remonta un tehniskās apkopes izmaksas), kā arī izņemot transporta kompensāciju un stipendijas. 

 

Projektā īstenoto profesionālās izglītības programmu audzēkņiem būs iespēja saņemt mērķstipendijas Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros. Papildus valstī noteiktajām profesionālās izglītības īstenošanas izmaksām noteikumi paredz, ka projekta ietvaros atbalstāmo profesionālās izglītības programmu audzēkņiem tiks segti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (kopā nepārsniedzot 50 latus mēnesī vienam audzēknim), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku, kā arī obligātās veselības pārbaudes izdevumi.

 

Šīs Eiropas Sociālā fonda atbalstītās aktivitātes 2.kārta tiks īstenota kā viens centralizēts projekts. Apstiprinātie MK noteikumi paredz, ka projekta iesniedzējs būs Valsts izglītības attīstības aģentūra, kura projektu īstenos sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm no visiem reģioniem. Lai jaunās profesionālās izglītības programmas atbilstu darba tirgus pieprasījumam, tās ir saskaņotas ar nozaru profesionālajām organizācijām un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi.

 

 Papildus viengadīgo profesionālās izglītības programmu attīstībai, projektā ir jāparedz  arī izglītības pasākumi ieslodzījumā esošām personām vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei. Minētie pasākumi tiks īstenoti sadarbība ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi.

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720