Pagarināts aklātās atlases projektu iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.3.2.aktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"


Uzmanību projektu iesniegumu gatavotājiem! Izglītības un zinātnes ministrija pagarinājusi  atklātas  projektu iesniegumu atlases  ERAF  3.1.3.2.aktivitātē  "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai", projektu  iesniegšanas termiņu  līdz 2010.gada 13.septembrim.  (publicēts Latvijas Vēstnesī 27.08.2010).

 

Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 229 231 lats.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"".

Projektu iesniegumus Izglītības un zinātnes ministrijā var iesniegt personīgi darba dienās no 8.30 līdz 17, nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv. Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz:

  • projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (caurauklotā veidā, lapas sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts),
  • pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un novada vai republikas pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā.

Visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts:
"Atklātai projektu iesniegumu atlasei"
Struktūrfondu departamentam
Izglītības un zinātnes ministrija
Vaļņu ielā 2 Rīgā, LV - 1050;

adresants:
<pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums iestādes juridiskā adrese>

norāde:
3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" 3.1.3.2.aktivitāte "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas"

Bezmaksas informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu notiks 2010.gada 14.jūlijā plkst. 11:00 Latvijas Kara muzejā Rīgā, Smilšu ielā 20.  Lūdzam pieteikties semināram līdz 2010.gada 12.jūlijam, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: esf@izm.gov.lv.

Sludinājums  "Latvijas Vēstnesī" par atklātas  projektu iesniegumu atlases uzsākšanu

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720