Aicinām iepazīties un izteikt veidokli par plānotā pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un īstenošanas modeļa projektu


Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” Ministru kabineta noteikumu projektu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektu un to piemērošanas metodikas projektu. Dokumenti ir nosūtīti iekļaušanai 2015.gada 29.janvāra 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomitejas sēdes darba kārtībā- skat. 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros plānots izstrādāt, aprobēt un ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu. Plānotais projekta īstenotājs ir Valsts izglītības satura centrs, kurš projekta īstenošanai kā sadarbības partnerus iesaistīs vispārējās izglītības iestādes un augstskolas. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2015.gada 1.maijā, lai ar 2015./2016.mācību gadu uzsāktu satura aprobāciju izglītības iestādēs. Aprobācijas ietvaros plānots izstrādāt metodiku un darba organizācijas modeļus, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, izstrādāt mācību un metodiskos līdzekļus (t.sk. digitālos), izstrādāt diagnostikas un pārbaudes darbus, aptverot visas izglītības pakāpes. Kopējais 8.3.1.1.pasākumam plānotais finansējums ir 13 960 884 EUR, paredzot Eiropas Sociālā fonda atbalstu satura aprobācijai un ieviešanai līdz 2021.gadam.
Ministru kabineta noteikumu projektu tuvākajā laikā plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē.
Aicinām visas projekta veiksmīgā īstenošanā ieientresētās personas - it īpaši skolotājus, skolu vadītājus, augstskolu pasniedzējus, vecāku orgonizācijas, iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem un izteikt savu viedokli priekšlikumu vai iebildumu formā, nosūtot tos uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720