Publiskots noslēguma ziņojums par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu plānošanas periodu


 

Finanšu ministrija – Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde Latvijā – ir sagatvojusi un publiskojusi  ES struktūrfondu vienotā programmdokumenta noslēguma ziņojumu par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu plānošanas periodu. Ziņojums satur informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu (SF) Mērķa 1 programmu 2004.-2006.gada plānošanas periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam, aptverot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas (ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI)) investīcijas Latvijā.

Latvijā SF atbalsts tika novirzīts projektiem šādu 5 prioritāšu ietvaros:

  • Ilgspējīgas attīstības veicināšanai,  
  • Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana;
  • Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;
  • Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana;
  • Tehniskā palīdzība (TP).

Ziņojumā secināts, ka veiktās investīcijas SF projektos nodrošināja neatsveramu ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā, ņemot vērā to, ka bez SF atbalsta daudzas investīcijas nebūtu notikušas, un kopumā plānošanas dokumentos noteiktie mērķi ir sasniegti. Latvija arī spēja nodrošināt savlaicīgu SF finansējuma apguvi, nezaudējot pieejamos SF līdzekļus, par ko liecina sasniegtais kopējais sertificēto un EK deklarējamo Kopienas izdevumu apjoms 656,7 milj. eiro apmērā jeb 105% no SF piešķīruma.

Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720