Stājas spēkā grozījumi noteikumos par ERAF 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" īstenošanas otro un trešo atlases kārtu


Šodien, 2014. gada 14.februārī stājās spēkā grozījumi  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētās aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” īstenošanas noteikumos.   Līdz ar tehniskajiem grozījumiem latu nomaiņai uz euro,  valdība ir atbalstījusi  arī Izglītības un zinātnes ministrijas  sagatavotos priekšlikumus, kas zinātniskajām institūcijām būtiski mazinās administratīvo un finansiālo slogu gan startējot projektu konkursā, gan ES fondu projektu īstenošanas posmā.


"Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu””
paredz, ka turpmāk šajā aktivitātē  projektu īstenotājiem nevajadzēs pirms līguma noslēgšanas iesniegt kredītiestādes pirmā pieprasījuma izpildes garantijas vēstuli divu procentu vērtībā no projekta publiskā finansējuma. Šis atvieglinājums ir ļoti nozīmīgs tām zinātniskajām institūcijām, kurām nav atvērti savi konti kredītiestādēs.  Atceltā prasība kavēja un apdraudēja projektu  uzsākšanas procesu, jo pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas iesniegšana valsts zinātniskajām institūcijām bija apgrūtināta vai pat neiespējama, jo Valsts kase nesniedz šādas garantijas.

Vienlaikus, lai saglabātu pastiprinātu finanšu apguves kontroli, noteikumi paredz, ka var lemt par projekta līguma laušanu, ja projekta īstenotājs noteiktā laika periodā  nav iesniedzis starpposma maksājuma pieprasījumu  vismaz par 35% no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra.
Lai sekmētu Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieejamība tiem projektiem, kuri tiek īstenoti publiskās interesēs,  atvieglotas ir arī  prasības attiecībā uz avansa piešķiršanu.  Lai projektu uzsākšanai saņemtu avansa maksājumu, turpmāk ar saimniecisku darbību nesaistītiem pētniecības projektiem nevajadzēs iesniegt kredītiestādes avansa garantiju. Savukārt ar saimniecisku darbību saistīta projekta gadījumā, prasība iesniegt avansa garantiju paliek spēkā, bet ir atvieglojums, nosakot, ka kredītiestādes garantijas prasītājs var būt vai nu pats finansējuma saņēmējs vai projekta sadarbības partneris. Grozījumi  precizēj arī projekta īstenošanas vietu un nosaka, ka komersanta interesēs īstenota projekta gadījumā līgumpētījuma izpildītājs var būt arī ārvalsts zinātniskā institūcija, kura noteikta atklātā konkursā. 
 2013.gada 3.janvāra noteikumu  Nr.14 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu” ”  un tā pielikumu-  projekta iesniegumu veidlapas un vērtēšnas kritēriju  konsolidētās versijas  (atbilstoši MK not. grozījumiem  abos minētajos pielikumos nomainīts LVL uz EUR) pieejamas sadaļā -projektu iesniedzējiem/konkursi/2.1.1.1.aktivitātes 3.atlases kārtaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720