Profesionālās izglītības pedagogiem dota iespēja ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu stažēties ārvalstu labākajās profesionālajās skolās un uzņēmumos


Stājušies spēkā 2011. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.609 „Grozījumi 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”” , līdz ar to   minētās aktivitātes projektu īstenotāji jau nākamajā mācību gadā varēs pilnvērtīgi izmantot sniegto iespēju – sagatavot profesionālo skolu pedagogus darbam ar mūsdienu ražošanas tehnoloģijām atbilstoši labākajai ārvalstu pieredzei. Turklārt grozījumi nosaka netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu, kā arī attiecīgi precizē tiešās izmaksas, tādējādi ievērojami atvieglojot 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes finansējuma saņēmējiem administratīvo slogu.

Saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam Izglītības un zinātnes ministrija īsteno profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju, tai skaitā izveidojot profesionālās izglītības kompetences centrus. Profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem ir jābūt augsti kvalificētiem speciālistiem, kas spēj iemācīt profesionālās zināšanas un iemaņas audzēkņiem, kā arī sniegt metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm. Tādēļ ir nepieciešams centralizēti nodrošināt noteiktai pedagogu grupai stažēšanos un pieredzes apmaiņu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos labās prakses un pielietoto mācību metožu apguvei jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, kā arī to ieviešanai Latvijas profesionālajā izglītībā.

Līdz šim projektos plānotie stažēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumi bija paredzēti Latvijā. Stažēties ārvalstu profesionālajās skolās un uzņēmumos varēs iesaistīt  profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus no valsts un pašvaldību profesionālās izglītības kompetences centriem, kuri īsteno mācību programmas Latvijas tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs.

Grozījumi  ministru kabineta noteikumos nosaka, ka ārvalstu prakses nodrošināšanai ir jāpiesaista Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentu institūciju, kura nodrošina stažēšanos trīs līdz piecu nedēļu garumā, ietverot praktiskās mācības, kurās pedagogs vai prakses vadītājs apgūst prasmes darbam ar modernām iekārtām un tehnoloģijām, kā arī efektīvas mācību metodes un sniedz labās prakses piemēru pārņemšanai un ieviešanai Latvijas profesionālās izglītības sistēmā. Turklāt šai iestādei ir jābūt tiesīgai izsniegt apliecinājumu vai sertifikātu par pedagoga vai prakses vadītāja stažēšanos.

Lai nodrošinātu rezultātu ilgtspēju pedagogu praksei ārvalstīs  un iegūto zināšanu un prasmju nodošanu tālāk, grozījumi ministru kabineta noteikumos definē pienākumus arī stažierim. Viens no būtiskākajiem - pēc stažēšanās pedagogam ir jāturpina  darbs profesionālās izglītības sistēmā un iegūtās zināšanas  multiplicēšanu, iesaistoties citu  pedagogu un prakses vadītāju tālākizglītības  organizēšanā.
 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720