Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstībai pieejami vairāk nekā 9,9 milj.eiro2014. gada 10. decembrī spēkā stājušies  2014.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 729  Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" (turpmāk – MK noteikumi), kuru ietvaros atbalsts tiks sniegts zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošanai, nodrošinot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu un sekmējot reorganizēto zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti.

Zinātnisko institūciju konsolidācijas īstenošana un konkurētspējīgo zinātnisko institūciju rīcībspējas uzlabošana ir priekšnoteikums ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijām pētniecībā un attīstībā. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ES struktūrfondu finansēto projektu ietvaros  tiks sniegts atbalsts zinātnisko institūciju izcilības un institucionālo attīstību veicinošām darbībām, piemēram:

 institūtu  attīstības stratēģiju, kas ietver pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu, izstrādei;

 sadarbības  pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darbadevēju pārstāvjiem;

 pasākumiem, kas saistīti ar zinātnisko institūciju reorganizāciju vai likvidāciju;

 zinātnisko institūciju resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveidei;

 kā arī zinātnisko institūciju  attīstības stratēģijā noteikto attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Kopumā zinātniskajiem institūtiem minēto darbību veikšanai būs pieejami 9 911 645 eiro, ko veido finansējums zinātniskās izcilības attīstībai 2 500 000 eiro apmērā un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam 7 411 645  eiro apmērā. Tas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.  Noteikumi paredz, ka zinātniskās institūcijas tiks uzaicinātas izstrādāt un iesniegt projektus ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
Projekta iesniedzējs varēs būt tikai tās  Latvijas Republikā Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskā institūcijas, kuras zinātnes ārējā novērtējumā novērtēta ar „4” vai „5”; kā arī ugstskolas, kuru  struktūrvienības zinātnes ārējā novērtējumā novērtēta ar „4” vai
„5”. Tāpat projektus iesniegt tiks aicinātas  universitātes, ja projekta ietvaros universitātes plāno veikt zinātnisko institūciju reorganizāciju vai likvidāciju, kas pamatota ar  reorganizējamo vai likvidējamo institūciju  lēmumiem, un projekta rezultātā vismaz viena no zinātniskajām institūcijām tiks  izslēgta no zinātnisko institūtu reģistra. Reorganizēto vai likvidēto institūtu zinātniskos darbiniekus projekta īstenotājam ir jāintegrē institūtā, kas projekta ietvaros tiek attīstīts un stiprināts.

Atbilstoši MK noteikumu 34.punktam, zinātniskajām institūcijām, kas atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām, 10 darba dienu laikā no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas , t.i. līdz 2014. gada  29. decembrim Izglītības un zinātnes ministrijā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. zinātniskās institūcijas lēmējinstitūcijas (augstskolas Senāta vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes, ievērojot labuma guvēju juridisko statusu) apstiprināts rīcības plāns zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanai;
  
  2. zinātnisko institūciju reorganizācijas plānu un reorganizējamo institūciju lēmējinstitūciju (augstskolas senāta vai zinātniskā institūta zinātniskās padomes, ievērojot labuma guvēju juridisko statusu) lēmumi par zinātnisko institūciju reorganizāciju vai likvidāciju, kuros iekļauta informācija par konsolidējamajām un jaunajām funkcionālajām vienībām, kuras plānots izveidot zinātnisko institūciju reorganizācijas vai likvidācijas rezultātā, ja līdzējs plāno pretendēt uz šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteikto atbalstu;
 
  3. Latvijas Zinātnes padomes atzinums par valsts zinātniskā institūta reorganizāciju vai likvidāciju (ja attiecināms), ja līdzējs plāno pretendēt uz šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteikto atbalstu;
 
  4. informācija, kas nepieciešama līdzējam maksimāli pieejamā finansējuma aprēķināšanai atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam un ietver šādus datus:
   4.1. līdzēja – augstskolas (ja attiecināms) pētniecībai piesaistītais finansējums pēdējos trijos noslēgtos pārskata gados;
   4.2. labuma guvēja – augstskolas (ja attiecināms) pētniecībai piesaistītais finansējums pēdējos trijos noslēgtos pārskata gados;
   4.3. līdzēja un labuma guvēja dibinātās struktūrvienības, kas zinātnes ārējā novērtējumā saņēma novērtējumu “4” (ja attiecināms), pētniecībai piesaistītais finansējums pēdējos trijos noslēgtos pārskata gados; 
   4.4. reorganizējamās vai likvidējamās zinātniskās institūcijas – augstskolas (ja attiecināms) pētniecībai piesaistītais finansējums pēdējos trijos noslēgtos pārskata gados;
   4.5. reorganizējamās vai likvidējamās zinātniskās institūcijas struktūrvienības vai zinātniskās grupas, kuru pievieno vai nodod līdzējam (ja attiecināms), zinātnisko darbinieku slodze pilna laika ekvivalenta (turpmāk – PLE) izteiksmē pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados un uz 2014.gada 1.oktobri sadalījumā pa zinātnisko darbinieku kategorijām – zinātniskais personāls, zinātnes tehniskais personāls, zinātni apkalpojošais personāls;
   4.6. jaunajā funkcionālajā vienībā iesaistīto zinātnisko darbinieku plānotā slodze PLE izteiksmē sadalījumā pa zinātnisko darbinieku kategorijām par laika periodu no 2015. – 2017.gadam;
   4.7. cita informācija, kas nepieciešama līdzējam pieejamā ERAF finansējuma aprēķināšanai.”.

Lūdzam 4.5. un  4.6. apakšpunktā norādīto informāciju par reorganizējamās vai likvidējamās zinātniskās institūcijas struktūrvienības vai zinātniskās grupas ietvaros nodarbināto zinātnisko darbinieku slodzi pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē aizpildīt atbilstoši 
Informācijas par reorganizējamās vai likvidējamās zinātniskās institūcijas struktūrvienības vai zinātniskās grupas ietvaros nodarbināto zinātnisko darbinieku slodzi aizpildīšanas formaMicrosoft Excel datnes formātā

Projekta iesnieguma veidlapaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720