Aicinām zinātniskās institūcijas iepazīties ar projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumiem ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā


Atbilstoši  2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu" Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi  otro  projektu iesniegumu atlases kārtu, kas ir  organizēta atklāta konkursa  veidā.

Aktivitātes mērķis ir  veicināt zinātnisko institūciju līdzdalību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un inovācijas pamatprogrammās un  sekmēt  starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā.  nodrošinot ES fondu finansējuma piešķīrumu starptautisku zinātnes projektu pieteikumu sagatavošanai. Kopumā šim mērķim būs  pieejami 2 156 212 euro, kas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums.

Atklātajā  konkursā projektus varēs iesniegt zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.
Vienu projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir noteikta 100 000 euro, ņemot vērā, ka uz vienu ES pētniecības programmas projekta iesniegumu attiecināmais ERAF finansējums nepārsniedz 10 000 euro.  Ministru kabineta noteikumi Nr.571 nosaka projektu iesniegumu sagatavošanas termiņu ne mazāk kā 30 darba dienas,  līdz ar to plānojam projektu iesniegšanas beigu termiņu noteikt š.g. 29.decembrī. 

Atbalsts ir plānots  tādai zinātnisko institūciju pamatdarbībai, kurai nav saimniecisks raksturs, tādējādi atbalsts nav kvalificējams kā valsts atbalsts.
ERAF finansējumu projektu ietvaros varēs izmantot:
1) projektu iesniegumu izstrādei ES pētniecības atbalsta programmās, tai skaitā ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un tehnoloģiju ierosmes,
2) darbībām, kas sekmē ES pētniecības atbalsta programmu projektu iesniegumu izstrādi – t.i. ,  dalībai EK organizētās informācijas dienās, Partnerības biržās un starptautiskos pētniecības konsorcijos,
3) starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanai Latvijā, ja tiks saņemts konceptuāls IZM saskaņojums.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720