Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" projektu iesniegumu 2.atlases kārtas organizēšanu


Zinātnes infrastruktūras attīstība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem zinātnes komercializācijas problēmu risināšanai, efektīvai zinātnes rezultātu ieviešanai ražošanā, attīstot augstās tehnoloģijas, kā arī unikālu pētniecības infrastruktūras objektu darbību un attīstību.   2011.gada 5.aprīļa MK noteikumi Nr.  266  “Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu” izstrādāti , lai veicinātu  komercdarbību pētniecības pakalpojumu sektorā un augstākas eksportspējas produktu ražošanu, attīstītot  pētniecības infrastruktūru, kā arī sekmējot  zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Saskaņā ar noteikumiem, projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.
Kopējais apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 46 348 118 lati. Projekta minimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 1 500 000 latu, maksimālais apmērs – 8 500 000 latu. Projektu maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.
Projektu laikā īstenoto aktivitāšu rezultātā tiks veicināta zinātnes un pētniecības attīstība, praktiskas ievirzes pētniecība, zinātnes komercializācija un inovatīvu risinājumu ieviešana komercdarbībā, kas sekmēs augstas pievienotās vērtības radīšanu un sniegs ieguldījumu valsts konkurētspējas paaugstināšanā. Finansējums tiks piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunas pētnieciskās darbības uzsākšanu, esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu vai esošo pētniecības virzienu dažādošanu ar jauniem papildu pakalpojumiem projekta iesniedzēja darbības nozarē.


Projektos ir paredzēts  atbalstīt šādas  darbības - zinātnisko iekārtu un pētniecības aprīkojuma iegādi,  ēku rekonstrukciju vai renovāciju ar mērķi  ēku, telpu pielāgot zinātniskajai darbībai. Ja nepieciešams, tiks atbalstīta arī zinātniskai pētniecībai paredzētas jaunas ēkas būvniecība.

Pirms apstiprināšanas valdības sēdē  MK Noteikumi ir saskaņoti ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Valsts zinātnisko institūtu asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720