Notiek neatkarīgas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras izveides projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriešana
Lai izveidotu  neatkarīgu akreditācijas aģentūru, kas stimulētu augstākās izglītības (AI) kvalitāti,  un  uzsāktu ES fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanu (skat.
prezentāciju), Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Sākotnējā novērtējuma ziņojumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.   Šobrīd Latvijā nepastāv ENQA ( Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā) standartiem un vadlīnijām atbilstoša AI ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma – AI kvalitātes novērtēšanu (akreditāciju) un regulāru monitoringu neveic neatkarīga institūcija ar atbilstošu kapacitāti.  EQAR aģentūras statuss Latvijas augstākās izglītības akreditācijas institūcijai veicinās AI kvalitātes kultūras attīstību atbilstoši labākajiem Eiropas standartiem;palielinās uzticamību Latvijas AI un tajā iegūtajiem diplomiem; sekmēs starptautisko sadarbību un atpazīstamību.


8.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" Sākotnējais novērtējuma un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts ir nosūtīts Uzraudzibas Komitejas (
http://kom.esfondi.lv) sekretariātam ar lūgumu, iekļaut tos izskatīšanai 2015. gada 23. aprīļa  apakškomitejas sēžu darba kārtībā. Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski
līdz š.g. 15. aprīlim uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv


Visi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie plānošanas dokumentu projekti, kas ir nepieciešami darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzsākšanai,  ir publiskoti šīs mājas lapas sadaļā  -  Sabiedriskā apspriešana.
Aicinām iepazīties un  izteikt viedokli arī par citiem Jūs interesējošiem ES fondu atbalsta mērķiem un to īstenošanas nosacījumiem.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720