Turpinām diskusijas par SAM 1.1.1." Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsta" īstenošanas modeli un postdoktorantūras grantu apsaimniekotāja vērtēšanas kritēriju projektu


Pateicamies par aktīvu dalību  visiem, kas aktīvi iesaistījās diskusijās par plānoto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsts" (skat. prezentāciju)  īstenošanas modeli. Diskusiju rezultātā, ņemot vērā daudzus racionālus priekšlikumus un ieteikumus gan no jauno zinātnieku un doktorantu vidus, gan pieredzējušiem zinātniekiem un zinātnisko institūtu vadītājiem, esam pilnveidojuši un precizējuši Sākotnējā novērtējuma ziņojumu un esam to iesnieguši izskatīšanai ES fondu Uzraudzības komitejas 2015. gada 23. aprīļa sanāksmē. Skat. (http://kom.esfondi.lv)
 
Sabiedriskajā apspriešanā izteiktie priekšlikumi un iebildumi pārsvarā izrietēja no praktiskās zinātnes darba organizācijas un bija pamatoti reālā jauno  zinātnieku karjeras veidošanas pieredzē. Saskaņojot tos ar nozares politikas veidotāju uzstādījumiem par Latvijas zinātnes starptautiskās konkurētspējas  stiprināšanu un Eiropas Savienības Struktūrfondu ieguldījumiem  pētniecībai un inovācijām līdz 2020.gadam, esam raduši abām pusēm pieņemamu risinājumu virknei jautājumu, kas skar jaunā zinātnieka statusa periodu, publikācijas kā galveno sasniedzamo  rezultātu,  privātā līdzfinansējuma iespējamību natūrā, akadēmiskā darba un zinātnieka nodarbinātības pieļāvumu pirms granta saņemšanas u.c. Diskusijās izteiktie priekšlikumu un IZM komentāru kopsavilkums apkopots Sākotnējā novērtējuma ziņojuma 3. pielikumā.

Diskusiju rezultātā esam arī nonākuši pie kopīga secinājuma, ka pēcdoktorantūras atbalsta īstenošanas optimāls modelis varētu būt  - viens nacionālas nozīmes  projekts, respektīvi, viens grantu apsaimniekotājs, kas reizi gadā nodrošinātu grantu projektu konkursu uzsaukumus un atlasi. Grantu apsaimniekotāja īstenošanas modelis  sniegtu  lielāku elastību pētījumu virzienu atbalstam, sasniedzamajiem  rezultātiem, kā arī dotu  lielāku  finanšu elastību, nekā tas būtu iespējams, zinātniskajām institūcijām pašām īstenojot atsevišķus grantu projektus. Turklāt šāds īstenošanas modelis zinātniskajiem institūtiem samazinātu neattiecināmo izmaksu risku projekta īstenošanas gaitā.

Aicinām līdz
2015.gada 15.aprīlim iepazīties ar  izstrādātajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (NB! starpniekinstititūcijas projektam, kas veiks granta apsaimniekošanu) un  precizēto Sākotnējā novērtējuma ziņojumu un sniegt savus  priekšlikumus  to pilnveide, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi esf@izm.gov.lv

Visi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie plānošanas dokumentu projekti, kas ir nepieciešami darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzsākšanai,  ir publiskoti šīs mājas lapas sadaļā 
-  Sabiedriskā apspriešana. Aicinām iepazīties un  izteikt viedokli arī par citiem Jūs interesējošiem ES fondu atbalsta mērķiem un to īstenošanas nosacījumiem.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720