Apstiprināti nosacījumi 2. projektu atlases kārtai ESF aktivitātē "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"


Šodien valdība  apstiprināja MK noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā""".  Apstiprinātie grozījumi paredz organizēt minētajā Eiropas Sociālā fonda aktivitātē projektu iesniegumu  atklāta konkursa otro kārtu, lai skolām, pašvaldībām, sabiedriskajām  organizācijām  sniegtu iespēju izstrādāt un īstenot  dažādus  atbalsta un integrējošus pasākumus  bērniem no sociālās atstumtības riska grupām. 

   
Projektu 2.atlases kārtai pieejamais finansējums ir 2 074 854 LVL, projektus varēs iesniegt sākot no 35 140 latiem līdz maksimālai summai - 150 000 latiem. Ņemot vērā sociālā atbalsta raksturu,  šīs aktivitātes projektiem ir nodrošināts 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums,  līdz ar to potenciālajiem projektu iesniedzējiem nav jādomā par savu līdzfinansējuma daļu.
Projektus varēs  iesniegt  izglītības iestādes, pašvaldības un Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, kuras savā darbībā nodrošina mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām, palīdz atrast  piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu  jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, vai arī palīdz jauniešiem, kuri mācās  sociālās korekcijas izglītības iestādēs,  iekļauties sabiedrībā.  

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku labuma saņēmēju loku,  aptverot plašāku mērķa grupu visos plānošanas reģionos, 2. atlases kārtā tiks atbalstīti tikai tie projektu iesniedzēji, kuri nesaņēma atbalstu 1.kārtā.

Primāri atbalsts atklāta konkursā tiks nodrošināts praktiskas ievirzes projektiem, kas ne tikai palīdz apzināties problēmas, ar kurām ikdienā nākas sadzīvot bērniem un jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, bet arī censties tās risināt. Projektu īstenotājiem  būs jāsniedz praktisku palīdzību tiem daudzajiem Latvijas bērniem, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem.

Atbalstāmo darbu un pasākumu loks ir ļoti plašs – sākot no individuālās papildu pedagoģiskās palīdzības kādā atsevišķā  mācību priekšmetā, kuru bērns ir iekavējis vai nespēj stundās sekmīgi apgūt, psihologa vai logopēda pakalpojumu nodrošināšanas,  līdz pat piemērotas pedagoģiskās korekcijas, izlīdzinošās un profesionālās izglītības programmas vai  sociālās korekcijas programmas atvēršanai. Projektu ietvaros varēs  segt pagarinātās dienas grupas darbību, dažādu vasaras nometņu organizēšanu, atbalstīt jauniešu klubu un vietējo kopienu pasākumus, ja tajos tiek veicināta darba un sadzīves prasmju apguve, nodrošināta jauniešu līdzdalība  no nabadzīgām ģimenēm, kā arī nodrošināta bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanās kopējos pasākumos.
 
Šodien valdības  apstiprinātie MK noteikumu grozījumi paredz, ka projektos, kuru  mērķis  atbalstīt ir bērnus  un jauniešus  ar speciālām vajadzībām, varēs segt arī  šiem jauniešiem nepieciešamo asistenta darbu, lai bērns invalīds vispār varētu nokļūt līdz izglītības iestādei, pārvietotos izglītības iestādē, kā arī veiktu pašaprūpi.
Šāds atbalsts iepriekš – 1.atlases kārtas projektos,  netika paredzēts.  Ņemot vērā, ka Invaliditātes likumā paredzētais asistenta pakalpojums  no valsts budžeta līdzekļiem tiks ieviests no 2012.gada 1.septembra, šodien pieņemtie MK noteikumu grozījumi  paredz, ka apakšaktivitātes ietvaros sniedzamais asistenta pakalpojums ir atbalstāms līdz 2012.gada 31.augustam.

Lai visi interesenti varētu iepazīties ar 2. projektu atlases kārtas nosacījumiem,  atbilstoši ES fondu vadības likumam, pēc šodien apstiprināto noteikumu stāšanās spēkā tiks ievērots tā saucamais „klusuma periods”.  Noteikumi paredz, ka 2.atlases kārta tiks izsludināta ne vēlāk kā līdz 2011.gada 2.maijam, nodrošinot projektu uzsākšanu 2011./ 2012.mācību gada ietvaros. Atklāto konkursu organizēs Valsts izglītības attīstības aģentūra.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720