Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par ERAF aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" īstenošanas kārtību


07/10/2009 16:51

Lai nodrošinātu zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās, kā arī nodrošinātu zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties zinātniskos kongresos, starptautiskās izstādēs, gadatirgos un līdz ar to veicinātu Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē, ir izstrādāti un pieņemti  2009. gada 22. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1094 - Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"

Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 06.10.2009 158 (4144)

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka tuvāko četru gadu laikā starptautiskās sadarbības projektos zinātnē un tehnoloģijās tiks ieguldīti 4 919 628 lati no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, sniedzot atbalstu 30 starptautiskās sadarbības projektiem, paredz šodien valdībā pieņemtā kārtība ERAF aktivitātes īstenošanai.

Projektus aktivitātē varēs iesniegt zinātniskā institūcija (zinātniskais institūts, augstskola, augstskolas zinātniskais institūts), kura ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai valsts pārvaldes iestāde, kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos.

Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 lati, bet maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 491 962 lati. Maksimālais pieļaujamais ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Savukārt projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu 15% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas projekta iesniedzējam būs jānodrošina no tā rīcībā esošiem vai kredītresursu līdzekļiem vai ieguldījumiem natūrā, kas nepārsniedz septiņus procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projektu īstenošanai  avansa maksājumi netiks piešķirti.

Minētais finansējums varēs tikt izlietots starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošanai Latvijas dalībai septītajā ietvara programmā, EUREKA un citās Eiropas Savienības un starptautiskajās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, pētniecības rezultātu izplatīšanai un popularizēšanai un sadarbības kontaktu veicināšanai, kā arī zinātnisko institūciju dalībai starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, kā arī valsts zinātnisko institūciju dalībai starptautiskās izstādēs un gadatirgos.

Aktivitātē tiks atbalstīti tikai ar saimniecisku darbību nesaistīti projekti, kā arī finansējums netiks piešķirts starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošanai, kas paredz pētniecības projekta īstenošanu konkrēta komersanta vai komersantu grupas vajadzībām komerciāliem mērķiem.

Aktivitāte tiks īstenota atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludinot par visu aktivitātei pieejamo finansējumu. Atlase tiks organizēta ne vairāk kā trīs kārtās. Katra nākamā projektu iesniegumu atlases kārta tiks izsludināta par atlikušo finansējumu.

Saskaņā ar ES fondu  īstenošanas nosacījumiem atklātas projektu iesniegumu atlases gadījumā  pēc Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās ir jāievēro vismaz vienu mēnesi ilgs  tā saucamais „klusuma periods”.  Šāds nosacījums ir ieviests, lai visi potenciālie projektu iesniedzēji varētu iepazīties ar pieņemtajiem aktivitātes īstenošanas nosacījumiem un labi sagatavoties projekta iesniegumu izstrādei. Līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrija  plāno izsludināt atklātu projketu iesniegumu konkursu 2009.gada novembra otrajā pusē.  Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720