ESF aktivitātē "Atbalsts maģistratūras studiju īstenošanai"


JAUTĀJUM PAR APAKŠAKTIVITĀTES

1.1.2.1.1. „ATBALSTS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI”

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANU

 

1. Tehnisku iemeslu dēļ, IZM mājas lapā bija ievietota neprecīza projekta iesnieguma veidlapa. Atvainojamies par sagādātajam neērtībām. Šobrīd IZM mājas lapā ir atrodama pareizā projekta iesnieguma veidlapa.

Skatīt projekta iesnieguma veidlapu (MS Word formāts):

http://esfondi.izm.gov.lv/1329.html

 2.Vai administratīvās un publicitātes izmaksas jāiekļauj projekta ietvaros plānoto aktivitāšu sarakstā (veidlapas 2.10.apakšpunkts)?

Projekta ietvaros ir jāplāno administratīvās un publicitātes izmaksas, taču tās nav jānorāda plānoto aktivitāšu sarakstā (projekta iesnieguma veidlapas 2.10. sadaļa).

Minētās izmaksas iekļauj projekta iesnieguma veidlapas 6.2. sadaļā.

3.  Vai projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi jāpievieno gan projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts nodomu protokols par projekta ietvaros plānoto sadarbību maģistra studiju programmu īstenošanā (MK noteikumu 881, 23.2.3.apakšpunkts), gan sadarbības līguma projekts par sadarbību maģistra studiju programmu īstenošanā (MK 881, 23.2.4.apakšpunkts), vai tikai viens no augstāk minētajiem?

Projekta iesnieguma veidlapai kā pielikums jāpievieno projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts nodomu protokols par projekta ietvaros plānoto sadarbību maģistra studiju programmu īstenošanā. Šis nodomu protokols apliecina to, ka projekta ietvaros sadarbība tiek paredzēta un ir konkrēti zināms sadarbības partneris ( MK noteikumu Nr.881 37.6.3.apakšpunkts).

Projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumu jāpievieno arī līguma par sadarbību maģistra studiju programmu īstenošanā projekts, kurš tiks noslēgts pēc projekta uzsākšanas.

4. Cik procentus var plānot administratīvās izmaksas? Kāda būs šī finansējuma saņemšanas shēma?

Administratīvās izmaksas jāplāno atbilstoši reālajai situācijai.  MK noteikumu Nr.881 82.punkts nosaka, ka administratīvo izmaksu attiecināmību vai neattiecināmību un apmēru nosaka atbilstoši MK lēmumam par administratīvo izmaksu nemainīgās likmes apmēru. Šobrīd šis lēmums vēl nav pieņemts. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas, administratīvās izmaksas tiks attiecinātas atbilstoši nemainīgajai likmei (MK noteikumu Nr.881 83.punkts). Ja plānoto administratīvo izmaksu apjoms projektā pārsniegs noteikto nemainīgo likmi, izveidojušos starpību finansējuma saņēmējam būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

5. Vai stipendiju var ieturēt tāpat kā doktorantiem?

MK noteikumi Nr.881 neparedz mērķstipendiju ieturēšanu. Minēto noteikumu 55.punkts nosaka, ka mērķstipendiju 300 latu mēnesī piešķir maģistrantam 10 mēnešus gadā. Mērķstipendijas izmaksas var tikai pārtraukt atbilstoši MK noteikumu Nr.881 70.punktam.  

6.Vai stipendijas piešķiršanas ilgums 10 mēneši gadā tiek interpretēti kā 10 mēneši kalendārajā gadā, 10 mēneši akadēmiskajā gadā vai 10 mēneši projekta gadā?

MK noteikumu Nr.881 55.panta izpratnē, piešķirot stipendiju 10 mēnešu gadā, termins „gads” ir tulkojams kopsakarā ar 2004.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 4.1.1.apakšpunktu, kurā noteikts, ka bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā var piešķirt 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā), tātad 10 mēnešus kalendārajā gadā.   Ķemot vērā MK noteikumu Nr.881 67.punktu, līgumu ar maģistrantu par mērķstipendijas piešķiršanu slēdz uz gadu, piemērojot līdzvērtīgu stipendijas piešķiršanas kārtību, kāda minēta 2004.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 10.punktā.

7. Kā izmaksāt mērķstipendiju maģistrantam 10 mēnešus?

Mērķstipendijas izmaksu veic ievērojot MK noteikumu Nr.881 63.punktā minētajā nolikumā noteikto mērķstipendijas izmaksas kārtību un ievērojot MK noteikumu Nr.881 66.punktā minētajā līgumā, kas tiek slēgts starp finansējuma saņēmēju un maģistrantu par mērķstipendijas piešķiršanu, noteikto. Mērķstipendiju piešķir maģistrantam 10 mēnešus gadā (piemērojot līdzvērtīgu stipendijas piešķiršanas kārtību, kāda minēta 2004.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 10.punktā), ievērojot, ka kopējais mērķstipendijas piešķiršanas ilgums vienam maģistrantam nepārsniedz 20 mēnešus triju gadu laikā (MK Nr. 881 55.punkts).

8. Vai ir iespējams izmaksāt stipendijas par iepriekšējo mēnesi? Piemēram, ja konkursa rezultātus apstiprina septembrī, vai oktobrī var izmaksāt stipendiju par septembri?

Nē, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr.881 68.punktu stipendiju var sākt izmaksāt tikai ar nākamo kalendāro mēnesi pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, ar nosacījumu, ka atbildīgā iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

9.Vai iespējams projekta atskaišu iesniegšanas periodu pagarināt līdz 6 mēnešiem, lai būtu iespējams maģistrantu sekmību pamatot ar sesiju rezultātiem?

Par atskaišu veidu un iesniegšanas sistēmu t.sk. par atskaišu iesniegšanas periodiem,  finansējuma saņēmējs vienojas ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, nosakot to Valsts izglītības attīstības aģentūras un finansējuma saņēmēja noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu.

Atbilstoši VIAA sniegtajai informācijai, ir iespējams noteikt 6 mēnešus kā projekta atskaišu iesniegšanas periodu. Līdz ar to kā pamatojošais dokuments par to, ka maģistrants ir sekmīgs un tiesīgs saņemt stipendiju,  būs maģistranta sesijas sekmju izraksts. Taču  finansējuma saņēmējam ir jāizvērtē, kā šāds projekta atskaišu iesniegšanas periods (6 mēneši) ietekmēs projekta finanšu plūsmu.

10. Kā pareizi aizpildīt veidlapas 2.12.1. un 2.12.2. sadaļu?

2.12.Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.12.1. Iznākuma rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

2008. un 2009.g. (kopā)

2010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

Kopā

(līdz 2015.g. 31.aug.)

1.

Plānotais maģistrantu skaits, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām.

20

5 ( 15)

10 (10)

10 (10)

0

0

0

45

Ailēs norāda tikai pārskata periodā sasniedzamos rezultātus skaitliskā izteiksmē (t.i., maģistrantu skaits, kas attiecīgajā gadā sāk saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām), un iekavās norādot maģistrantu skaitu, kas jau no iepriekšējā perioda turpina saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām. Rādītājus norāda atbilstoši plānotajam projekta īstenošanas termiņam.

Ailē KOPĀ (līdz 2015.g. 31.aug.) norāda plānoto maģistrantu skaitu, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām (šeit jāsummē maģistranti, kas  sāk saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām attiecīgajos periodos).

2.12.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Skaidrojums, kā projekta iesniedzējs ir aprēķinājis norādīto rezultāta rādītāju

2011.g.

2013.g.

2015.g.

1.

Plānotais maģistra grādu ieguvušo skaits pret Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmēju skaitu maģistra studiju programmās līdz 2015.gada 31.augustam (izteikts procentos)

 

 

 

Ailē norāda plānoto doktorantūras studentu skaitu, kas saņēmuši atbalstu studijām maģistrantūrā pirms iestāšanās doktorantūrā, pret kopējo doktorantūras studentu skaitu, t.i. norāda maģistra studijām ESF atbalstu saņēmušo doktorantu skaita īpatsvaru kopējā doktorantu studentu skaitā (izsaka procentos).

2.

Plānotais Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām maģistrantūrā pirms iestāšanās doktorantūrā saņēmušo skaits no kopējā doktorantūras studentu skaita (izteikts procentos)

 

 

Aizpildot projekta iesnieguma 2.1.2.2.sadaļu „Rezultāta rādītāji” 2.punktu, iesakām ņemt vērā:

a.      Plānoto maģistrantu plūsmu, kas saņems stipendiju projekta ietvaros sadalījumā pa projekta īstenošanas gadiem, tai skaitā, plānoto maģistrantu skaitu, kas iegūs maģistra grādu;

b.      Plānoto ESF atbalstu saņēmušo (stipendiju saņēmušo) maģistrantu skaitu, kas pēc maģistra grāda iegūšanas iestāsies doktorantūrā;

c.       Plānoto kopējo doktorantu skaitu laika posmā līdz 2015.gadam.

Maģistrantu skaitu un doktorantu skaitu līdz 2015.gadam, augstākās izglītības iestāde plāno atbilstoši savai attīstības stratēģijai un budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā līdzšinējo pieredzi par studentu plūsmu maģistrantūras un doktorantūras studijās.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720