ESF aktivitātē "Atbalsts doktorantūras studiju īstenošanai"JAUTĀJUM PAR APAKŠAKTIVITĀTES

1.1.2.1.2. „ATBALSTS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI”

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANU

1.      Vai projektos jāparedz audita izmaksu segšana?

 Nē, projektā nav jāparedz izmaksas audita segšanai.  Audita izmaksas nav  attiecināmas uz projekta līdzekļiem.

 2.Cik procentus var plānot administratīvās izmaksas? Kāda būs šī finansējuma saņemšanas shēma?

 Administratīvās izmaksas jāplāno atbilstoši reālajai situācijai.  Šobrīd joprojām nav pieņemts Ministru kabineta lēmums par administratīvo izmaksu nemainīgo likmi. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas, administratīvās izmaksas tiks attiecinātas atbilstoši nemainīgajai likmei. Ja plānoto administratīvo izmaksu apjoms projektā pārsniegs noteikto nemainīgo likmi, izveidojušos starpību finansējuma saņēmējam būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

 3. Vai projekta budžeta kopsavilkuma netiešo izmaksu pozīcija "Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas" ir obligāti jānorāda noteiktajās izmaksās?

 Izmaksu pozīcija "Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas" nav obligāti jānorāda pie noteikto izmaksu pozīcijām, ja projekta iesniedzējs šīs izmaksas neplāno vai  sedz no saviem līdzekļiem.

4. Vai augstskola var noslēgt uzņēmuma līgumus par projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu ar augstskolas darbiniekiem, arī administratīvajiem, kuri strādā pilnu slodzi? 

Augstskola var noslēgt uzņēmuma līgumus par projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu ar augstskolas darbiniekiem, attiecīgi ievērojot publisko iepirkumu likumu.

5.Vai projektā jāparedz sadarbības partneri?

Jā, projektā jāparedz vismaz viens sadarbības partneris.

Kā viens no kvalitātes kritērijiem projektu vērtēšanā MK noteikumos Nr.882. (apakšpunkts  37.6.) ir noteikta sadarbība ar citām augstākās izglītības institūcijām vai zinātniskajiem institūtiem doktora studiju programmu īstenošanā.  MK noteikumu Nr.882. 38.1. apakšpunkts nosaka, ka, lai projekta iesniedzējs saņemtu finansējumu projekta īstenošanai, šajā kritērijā projekta iesniegumam ir jāsaņem vismaz 1 punkts – t.i. projekta iesniegumā ir jāparedz piesaistīt vienu vai vairākas augstākās izglītības institūcijas un ar tām jāparedz noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu (MK Nr.882. 37.6.3. apakšpunkts).

6.  Vai iespējams ieviest vienotu tarifa likmi par 1 stundas darbu projekta administrēšanai?

Tarifa likmi projekta administrēšanai ir jāizvēlas atbilstoši darbu ietekmējošajiem faktoriem, kas katrā reģionā ir atšķirīgi. Tarifa likmi jānosaka tā lai nodrošinātu kompetentu projekta administrēšanas speciālistu piesaisti.

7.  Ķemot vērā sarežģīto izmaksu shēmu ir ļoti būtiski zināt, ar kuru mēnesi var sākt plānot stipendiju izmaksu?

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2009.gada 19.janvāris.

 Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) atbilstoši Struktūrfondu un kohēzijas fonda vadības likuma 21.pantam, lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem ne ilgāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma pieņemšanas dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz ministrijā izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

Ministrija 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu un Valsts izglītības attīstības aģentūrai lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, ministrijas atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir  uzskatāms par noraidītu. Ministrija piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

Pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, ministrija iesniedz Finanšu ministrijai valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu finansējuma nodrošināšanai projekta īstenošanai.

Pieprasītais finansējums tiek ieskaitīts projekta kontā valsts kasē pēc Ministru kabineta Rīkojuma "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā" apstiprināšanas un Finanšu ministrijas rīkojuma „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā” izdošanas (ņemot vērā līdzšinējo pieredzi finansējums tiek ieskaitīts finansējuma saņēmēja kontā apmēram divu līdz trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas).

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 13.punktā noteikto, Valsts izglītības attīstības aģentūra slēdz līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad tai kļūst pieejami finanšu resursi.

8. Uz kāda līguma pamata var maksāt promocijas darba vadītāju?

Augstskola ir tiesīga slēgt gan darba līgumus, gan uzņēmuma līgumus ar promocijas darba vadītāju, attiecīgi ievērojot publisko iepirkumu likumu un darba likumu.

9. Kā pareizi aizpildīt veidlapas 2.12.1. un 2.12.2. sadaļu?

 

2.12.Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.12.1. Iznākuma rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

2008. un 2009.g. (kopā)

2010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

Kopā

(līdz 2015.g. 31.aug.)

1.

Plānotais doktorantu skaits, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām.

20

5 (15)

10 (10)

10 (10)

0

0

0

45

Ailēs norāda tikai pārskata periodā sasniedzamos rezultātus skaitliskā izteiksmē (t.i., doktorantu skaits, kas attiecīgajā gadā sāk saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām), un iekavās norādot doktorantu skaitu, kas jau no iepriekšējā perioda turpina saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām.

Ailē KOPĀ (līdz 2015.g. 31.aug.) norāda plānoto doktorantu skaitu, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām (šeit jāsummē doktoranti, kas  sāk saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām attiecīgajos periodos).

2.12.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Skaidrojums, kā projekta iesniedzējs ir aprēķinājis norādīto rezultāta rādītāju

2011.g.

2013.g.

2015.g.

1.

Plānotais doktorantu skaits, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām, pret kopējo doktorantūras studentu skaitu (izteikts procentos).

 

 

 

 

2.

Plānotais doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaits pret Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmēju skaitu doktora studiju programmās (izteikts procentos).

 

Ailē norāda plānoto doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaitu, no tiem doktorantiem, kas ir saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām, t.i. doktora zinātnisko grādu ieguvušo īpatsvars no Eiropas Sociālā fonda atbalsta studijām saņēmējiem (izteikts procentos)

 

10.  Vai projekta īstenošanai atvērtajā Valsts kases norēķinu kontā būs iespējams ieskaitīt doktoranta atmaksāto nepamatoti saņemto mērķstipendiju?

, Valsts kasē atvērtajā norēķinu kontā varēs ieskaitīt doktoranta atmaksāto nepamatoti saņemto mērķstipendiju.

11. Vai projekta iesnieguma sadaļā 2.12.1. „Iznākuma rādītāji” informācija ir jāaizpilda līdz 2012.gadam, pārējos gados liekot atzīmi „0” (ņemot vērā augstāk minētajā piemērā norādīto)?

Ķemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.882 84.punktā noteikto, projekts jāīsteno ne ilgāk kā 84 mēnešu laikā līdz 2015.gada 31.augustam. Tādējādi, projekta iesnieguma 2.1.2.1.sadaļa „Iznākuma rādītāji” jāaizpilda atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam projekta īstenošanas termiņam, ievērojot 84.punktā noteikto un norādot katrā gadā plānoto sasniedzamo rādītāja vērtību.

12. Vai projekta iesnieguma sadaļā 6.2. publiski atvasinātām personām ir jāatšifrē „Projekta administratīvās izmaksas”? (vai to aizpilda tikai valsts budžeta iestādes, atbilstoši norādītājai atsaucei).

Lūdzam, aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu tādā formā, kāda tā ir apstiprināta MK noteikumu 882 1.pielikumā, nemainot un nedzēšot projekta iesnieguma sadaļas, neizmantojot veidlapas formu, kas neatbilst apstiprinātajiem MK noteikumiem!!!

Latvijas Vēstnesī publicēti MK noteikumi atrodami šajā adresē: http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=183492 ,  savukārt pielikumi - projekta iesnieguma veidlapa un finansēšanas plāns word formātā: http://esfondi.izm.gov.lv/1332.html

Projekta administratīvās izmaksas jāplāno faktiskas un pamatotas, atšifrējot MK noteikumu Nr.882 63.punktā norādīto izmaksu pozīcijās.

13. Vai mēs pareizi rīkojamies ar sadarbības partneriem jau tagad slēdzot pilnus SADARBĪBAS LĪGUMUS (ar atsauci uz projektu), nevis nodomu protokolus, līdz ar to tēmējot uz MK noteikumu 37.6.1. punktu?

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši 37.6.1.apakšpunktā 5 punkti ir paredzēti, ja :

projekta iesniedzējam jau ir izstrādāts un darbojas sadarbības mehānisms, kas paredz par zinātniskā darba vadītājiem piesaistīt attiecīgā pētījumu jomā vadošus zinātniekus vai akadēmisko personālu, tai skaitā no citiem zinātniskajiem institūtiem vai ārvalstu augstskolām, vai komercsabiedrībām, un ir paredzēta sadarbības turpināšana projekta īstenošanā (pieci punkti)”.

Projekta iesniedzējs var slēgt sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem par sadarbību projekta ietvaros jau tagad, pats uzņemoties risku, ka atbildīgā iestāde atbilstoši MK noteikumiem Nr.882 var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720