Ministru kabineta noteikumu projekti 

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumus darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" kā ir izskatīti, atbalstīti Izglītības un zinātnes ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju un ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju sanāksmē un nosūtīti starpinstitūciju saskaņošanai, lai atbilstoši  2009.gada 3.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15, 25.§ 2.2.apakšpunktam virzītu izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu. Noteikumu projektā iekļautie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā 2010.gada 22.jūlijā.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem noteikumu projektiem, savus priekšlikumus vai iebildumus nosūtot uz e- pasta adresi 
esf@izm.gov.lv līdz 2010.gada 13.augustam.

Ministru kabineta noteikumu projekts darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitāte "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārta"

Projekts  pielikums Nr.1 "Projekta iesnieguma veidlapa"

Projekts pielikums Nr.2 "Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm"

Projekts pielikums Nr.3  "Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā"

Projekts pielikums Nr.4  "Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji"

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

       Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumus darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu un  darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitātes "Atbalsts izglītības pētījumiem" kā ir izskatīti, atbalstīti Izglītības un zinātnes ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju un ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju sanāksmē un nosūtīti starpinstitūciju saskaņošanai, lai atbilstoši  2009.gada 3.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15, 25.§ 2.2.apakšpunktam virzītu izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu. Noteikumu projektos iekļautie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā 2010.gada 22.jūlijā.

     Aicinām visus interesentus iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem noteikumu projektiem, savus priekšlikumus vai iebildumus nosūtot uz e- pasta adresi  esf@izm.gov.lv līdz 2010.gada 10.augustam.

Ministru kabieta noteikumu projekts darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma "1.2.1.1.3.apakšaktivitāte "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai"

Projekts pielikums Nr.1 Projekta iesnieguma veidlapa"

Projekts pielikums Nr.2 "Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm"

Projekts pielikums Nr.3 "Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji"

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekts darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāte "Atbalsts izglītības pētījumiem"

Projekts pielikums Nr.1 "Projekta iesnieguma veidlapa"

Projekts pielikums Nr.2 "Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm"

Projekts pielikums Nr.3 "Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji"

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 


IEPRIEKŠ NOTIKUŠĀS  MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU PROJEKTU SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS

 2009. gada 6. oktobra Izglītības un zinātnes ministrijas vadības apspriedē tika atbalstīts un nodots tālākai saskaņošanai sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomei; Latvijas Zinātņu akadēmijai; Latvijas Zinātnes padomei; Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai; Valsts zinātnisko institūtu asociācija, kā arī nosūtīts atzinumu sniegšanai Finanšu, Ekonomikas un Tieslietu ministrijai  Strukturfondu departamenta izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

 

Aicinām visus intersentus iepazīties ar IZM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu un tā pielikumiem, savus priekšlikumus vai iebildumus līdz š. g. 20. oktobrim sūtot uz e- pasta adresi:  esf@izm.gov.lv

MK noteikumu projekts  "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitāti "Zinātnes infrastruktūras attīstība"" (266.42 KB)

Pielikums nr.1 -   Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pieejamā finansējuma sadalījuma pa zinātniskajām institūcijām aprēķināšana (148.20 KB)

Pielikums nr.2 -  Projekta iesnieguma veidlapa (467.34 KB)

Pielikums nr.3  -  Zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskās attīstības stratēģijas dokumentā iekļaujamā informācija (231.45 KB)

Pielikums nr.4 -  Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (179.91 KB)

Lai nekavētu aktivitātes uzsākšanu 2010. gadā, noteikumu projekts, atbilstoši  2009.gada 3.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15 25.§ 2.2.apakšpunktam par  Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu,  tiek virzīts apstiprināšanai steidzamības kārtā.

 

IEPRIEKŠ NOTIKUKUŠĀS  MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU PROJEKTU SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS

10.02.2009 starpministriju saskaņošanai nosūtītais Ministru kabineta noteikumu projekts par 1.1.1.3.aktivitāti „Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai” īstenošanas kartību un tā pielikumi:

  Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.3.aktivitāti „Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai”” (154.00 KB)

Pielikums nr.1 -  projekta iesnieguma veidlapa (308.00 KB)

Pielikums Nr.2 -  Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (51.50 KB)

Pielikums Nr.3 -  Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (43.00 KB)

Pielikums Nr.4 -   Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (135.50 KB)

 

27.01.2009 starpministriju saskaņošanai nosūtītais Ministru kabineta noteikumu projekts par aktivitātes  „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” īstenošanas kartību un tā pielikumi:

 Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitāti „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” (165.50 KB)

Pielikums nr.1 -  projekta iesnieguma veidlapa (330.50 KB)

Pielikums Nr.2 -  Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (51.00 KB)

Pielikums Nr.3 -  Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (43.00 KB)

Pielikums Nr.4 -  Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (120.50 KB)

 

18.09.2008.Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana""

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem""

11.09.2008.Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.2.1.apakšaktivitāti "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā"" 

 Noteikuma projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana"" 

04. 09. 2008. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

Noteikumu projekts"Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”"

Noteikumu projekts"Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. aktivitāti „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ""

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitāti "Zinātnes infrastruktūras attīstība""

28. 08. 2008. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

Noteikumu projekts"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti " Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana""

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana""

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.1.apakšaktivitātes "Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana" īstenošanas kārtību"

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā""

Noteikumu projekts" Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana"

14. 08. 2008. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.2.2.apakšaktivitāti "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība""

07. 08. 2008. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts:

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

31. 07. 2008. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai""Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720