Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ESF 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 

Projektu iesiedzējiem!

Otrās atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks - atjaunots  07.01.2014

Nosacījumu  izpildei nepieciešamais dokuments:

Pamatojums PLE atlīdzībai- Informācija par projektā nodarbināto personu (exel datne)


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde  š.g. 7.augustā  ir sniegusi atzinumus par nosacījumu izpildi  Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2.aktivitātes 2.kārtas ietvaros iesniegtajiem  projektiem, kas  ar 2013.gada 18. jūnija

atbildīgās iestādes lēmumu tika apstiprināti ar nosacījumu. Visi iepriekš apstiprinātie projekti ir izpildījuši nosacījumus un līdz ar pozitīvu  atzinumu var uzsākt vienošanās slēgšanu ar IZM sadarbības iestādi - Valsts izglītības attīstības aģentūru par projektu īstenošanu. 

Informējam, ka atbildīgās iestādes atzinumi 2013.gada  8.augustā ir izsūtīti
projektu iesniedzējiem ierakstītās vēstules veidā. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde  š.g. 18.jūnijā ir pieņēmusi lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2.aktivitātes 2.kārtas ietvaros.
Informējam, ka atbildīgās iestādes lēmumi ir izsūtīti pa pastu ierakstītās vēstules veidā  kā arī, lai nodrošinātu operatīvāku informācijas apriti lēmumi (to elektroniskās versijas) tiek nosūtīti uz projektu iesniedzēju norādītajām elektroniskā pasta adresēm (atbildīgajai apampersonai un kontaktpersonai).

Izsakām pateicību par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē!


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lai veiktu  padziļinātu projektu iesniegumu vērtēšanu, kas saistīta ar projekta zinātniskās idejas aktualitāti, pamatotību un pētniecības metodoloģijas pamatotību, kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanā, novēršot projektu nevienādas konkurences apstākļu riska iespējamību, un ņemot  vērā  ierobežoto ekspertu skaitu, kam ir  ar atbilstoša  profesionāla kvalifikācija projektu iesniegumu izvērtēšanas veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”” 34.punktā noteiktajām prasībām, Izglītības un zinātnes ministrijas ka Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde š.g. 17. maijā ir pieņēmusi lēmumu  par projektu iesniegumu  vērtēšanas termiņa pagarinājumu, nosakot  to līdz 2013. gada 18. jūnijam.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uzmanību projektu iesniegumu gatavotājiem! 

Izglītības un zinātnes ministrija pagarina 2012.gada 5.decembrī izsludinātās EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 18. februārim.  Paziņojums "Latvijas Vēstnesī"(18.01.2013., Nr.13 )
________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Jautājumi un atbildes par projektu iesniegumu sagatavošanu
- aktualizēts 16.01.2013

2013.gada 8.janvāra informatīvā semināra izdales materiāli par projekta  nosacījumiem un iesnieguma veidlapas aizpildīšanu:

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti

MK noteikumu Nr. 704  Pielikums Nr. 1 -  Projekta iznākuma rādītāja aprēķināšanas metodika
MK noteikumu Nr.704   Pielikums Nr. 2-  
Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr.704   Pielikums Nr. 3 - 
Apliecinājums par zinātniskā darbinieka dalību projekta īstenošanā

MK noteikumu Nr. 704  Pielikums Nr. 4  -
Projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka dzīvesgaitas apraksts (CV)
MK noteikumu Nr. 704  Pielikums Nr. 5 - 
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
MK noteikumu Nr. 704  Pielikums Nr. 6 - 
Projekta iesniedzēja un tā sadarbības partnera  piekrišanas vēstule

ESF 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”. 2.atlases kārtas
projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika- aktulalizēta 01.02.13
( precizēts skaidrojums par veidlapas 1.6.sadaļas "Projekta iesniedzēja vidējais zinātniskās darbības finansējums gadā uz vienu zinātnisko personālu PLE izteiksmē (EZP)" un 1.7.sadaļas "Projekta iesniedzēja zinātniskā kapacitāte 2009. – 2011.gadā" aizpildīšanu.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika
- aktulalizēta 01.02.13 -precizēts 16.5.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija vērtēšanas principa apraksts.
Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

Projektu  iesniegšanas kārtība

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no 9:00 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 Izglītības un zinātnes ministrijā 208.kabinetā vai nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv.

 

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma oriģināls vienā eksemplārā (lapas ir caurauklotas, sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo, un uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

adresāts:   
„Atklātai projektu iesniegumu atlasei”

Struktūrfondu un starptautisko finanšu
instrumentu departamentam
    Izglītības un zinātnes ministrija
    Vaļņu ielā 2
    Rīgā, LV – 1050;

 

adresants:
<pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums  iestādes juridiskā adrese>

norāde:   
1.1.1.pasākums “Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”
otrā projektu iesniegumu atlases kārta
            „Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam”

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720