1.2.1.2.3. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”


Noslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana. Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām/līgumiem par projekta īstenošanu skatīt šeit.

Izglītīības un zinātnes ministrija 2009. gada 18. decembrī apstiprināja visus iesniegtos projektus ar nosacījumiem, nosakot nosacījuma izpildes termiņu 30 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Izglītības un zinātnes ministrija uzaicināja  11 potenciālos  projektu iesniedzējus  -  augstskolas un valsts izglītības  iestādes  izstrādāt un līdz 2009. gada 2. novembrim iesniegt projekta iesniegumus par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” īstenošanu.

 Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks - saraksts aktualizēts 22. 02. 2010

2009. gada 6. augustā plkst. 11:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē ( 2. stāvs)  notiks IZM organizētais informatīvais mācību seminārs  projektu iesniedzējiem par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu.

2009. gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinâjuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"" ("LV", 102 (4088), 02.07.2009.) [spēkā ar 03.07.2009.]

MK noteikumu Nr. 521 Pielikums Nr. 1 -   Projekta iesnieguma veidlapa (302.00 KB)

MK noteikumu Nr. 521 Pielikums Nr. 2 -     Finansēšanas plāna projekts saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (44.00 KB)

MK noteikumu Nr.521  Pielikums Nr. 3 -   Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (37.00 KB)

   Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (618.00 KB)

 NOSTĀDNES (240.74 KB)Par vispārējās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides organizāciju un finansēšanu,  īstenojot programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.3. apakšaktivitāti „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” 2010.-2013.gadā

 Pārskats (27.50 KB)par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs 2007.–2013.gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. Papildu informāciju skat. šeit

  Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (74.50 KB)

 FM sagatovotā prezentācijas par projektu publicitātes nosacījumiem (1.85 MB)

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)



Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720