1.2.2.4.1.apakšaktivitāte „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”


  Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes
"Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"
ierobežotas atlases 2. kārta


Apstiprināto projektu iesniedzējus lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (www.viaa.gov.lv),  lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu.

2010.gada 22.novembrī Atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ietverto nosacījumu izpildi!

Projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks
 
aktualizēts 24.11.2010.Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir izvērtējusi iesniegtos projekta iesniegumus darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana" Eiropas Sociālā fonda ierobežotajā atlasē un pieņēma lēmumu projekta iesniegumus apstiprināt ar nosacījumu.

2010. gada 11. augustā  Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši 2009. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumu  Nr. 343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana" 11. punktam uzaicināja līdz 2010. gada 22 .septembrim izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projektus atbalsta sistēmas izveidei sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, iekļaujošajai izglītībai atbilstošas metodikas, programmu un mācību līdzekļu izstrādei, pedagogu un atbalsta personāla kompetences paaugstināšanai nepieciešamo kursu izstrādei un pedagogu apmācībai, personāla un pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetences paaugstināšanai.

Līdz noteiktā termiņa beigām Izglītības un zinātnes ministrijai vērtēšanai iesniegti 3 projektu pieteikumi.

Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir  4 216 824 LVL

  Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2009. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumu  Nr. 343  "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"("LV", 115 (4307), 22.07.2010.) [stājas spēkā ar 23.07.2010.]
Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:


Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un iekļaujošās izglītības atbalsta sistēmas izveides nostādnes
( Apstiprinātas IZM vadības apspriedē- 14.09.2010)

MK noteikumu Nr. 343 Pielikums Nr. 1 -
Projekta iesnieguma veidlapa    ( Atbilstoši  - 13.07.2010. Grozījumiem MK noteikumos Nr.343) 
MK noteikumu Nr. 343 Pielikums Nr. 2 -
Finansēšanas plāna projekts saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
MK noteikumu Nr. 343  Pielikums Nr. 3 -
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (37.50 KB)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi 2. kārtas atlasei

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K

Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa


1.2.2.4.1.apakšaktivitātes
"Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana
"
ierobežotas atlases 1. kārta


Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi iesniegtos projektu iesniegumus 2010.gada 10.februārī pieņēma lēmumu projektu iesniegumus noraidīt.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks  -  aktualizēts 12.02.2010

2009. gada 15. jūlijā plkst. 11:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (Rīgā, Vaļņu  ielā- 2)  notika IZM organizētais informatīvais seminārs par  projektu uzsākšanu, aktivitātes mērķiem un uzdevumiem.

2009. gada 21.augustâ no plkst. 11:00-14:30 viesnīcā "AVALON" Konferenču zālē (Kalēju iela 70, Rīga) notika informatīvais mācību seminārs  projektu iesniedzējiem par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu.  Semināra darba kārtība (148.23 KB)

2009. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 343  Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"("LV",28.04.2009 65 (4051) [spēkā ar 29.04.2009.] 

MK noteikumu Nr. 343 Pielikums Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (300.00 KB)

  Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (602.00 KB)

MK noteikumu Nr. 343  Pielikums Nr. 2 Finansēšanas plāna projekts saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (47.00 KB)

MK noteikumu Nr.343  Pielikums Nr. 3 Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (37.50 KB)

 Pārskats (27.50 KB) par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs 2007.–2013.gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. Papildu informāciju skat. šeit

 Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa (74.50 KB)

 

Projektu publicitātes vadīnijas  

 FM sagatovotā prezentācijas par projektu publicitātes nosacījumiem (1.85 MB)

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720