3.1.2.1.1.apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”


 

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir iepazinusies ar Vērtēšanas komisijas atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un apstiprinājusi projekta īstenošanu. 

Apstiprinātā projektu iesniedzēju lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (www.viaa.gov.lv),  lai slēgtu līgumu par projekta īstenošanu.
Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks aktualizēts 08.03.2011.

 

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir izvērtējusi iesniegto projekta iesniegumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” un pieņēma lēmumu apstiprināt ar nosacījumu., nosakot  nosacījumu izpildes termiņu -  16.02.2011.2010.gada 9.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.265 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem””  5.punktam uzaicināja sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”” līdz 2010.gada 2.decembrim izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"".

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:

Ministru kabineta Nr.265 pielikums Nr.1 Stratēģiskās attīstības indeksa aprēķināšana

Ministru kabineta Nr.265 pielikums Nr.2 Projekta iesnieguma veidlapa

Ministru kabineta Nr.265 pielikums Nr.3 Finansēšanas plāns valsts budžeta iestādēm

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapaNoslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.
Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām/līgumiem par projekta īstenošanu skatīt šeit.

Jautājumos par apstiprināto projektu vienošanās/līgumu slēgšanu, lūdzam sazināties ar VIAA Struktūrfondu projektu departamenta Līgumu nodaļas vadītāju Līgu Cielavu, e-pasts: liga.cielava@viaa.gov.lv  , tālrunis 67814328.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi  iesniegtos projektu iesniegumus, 2010.gada 4.janvārī pieņēma lēmumu 30 projekta iesniegumus apstiprināt ar nosacījumu un 1 projekta iesniegumu noraidīt.

   Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks aktualizēts 01.03.2010.

2009.gada 28.maijā Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi  31 augstākās izglītības  iestādi izstrādāt un līdz 2009. gada 1. oktobrim  iesniegt projekta iesniegumus par mācību aprīkojuma modernizāciju un augstskolas infrastruktūras uzlabošanu.

2009. gada 12. jūnijā  plkst. 11:00 Latvijas Kara muzeja konferenču zālē (Rīgā, Smilšu ielā- 20)  notiks IZM organizētais informatīvais mācību seminārs  projektu iesniedzējiem par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu. Semināra  darba kārtība (236.50 KB);  

 Semināra prezentācija

   Atbildes uz jautājumiem par projektu īstenošanu un iesnieguma veidlapas aizpildīšanu (136.50 KB) (136.50 KB)

2009. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 265  Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" ("LV", 55 (4041) 08.04.2009.) [spēkā ar 09.04.2009.] 

MK noteikumu Nr. 265  Pielikums Nr. 1 -  Stratēģiskās attīstības indeksa aprēķināšana (179.00 KB)

MK noteikumu Nr. 265  Pielikums Nr. 2   Projekta iesnieguma veidlapa (384.50 KB)

MK noteikumu Nr.265   Pielikums Nr. 3  Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (48.00 KB)

 Pārskats (27.50 KB)par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs 2007.–2013.gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. Papildu informāciju skat. šeit

 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (619.50 KB)

 Projekta izmaksu -ieguvumu analīze (419.00 KB)

 

 

 FM sagatovotā prezentācijas par projektu publicitātes nosacījumiem (1.85 MB)

 

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)

  Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (114.50 KB)Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720