1.2.1.1.2. apakšaktivitāte "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"


Noslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana. Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu skatīt šeit.

Jautājumos par apstiprināto projektu līgumu slēgšanu lūdzam kontaktēties ar VIAA Struktūrfondu projektu departamenta Līgumu nodaļas vadītāju Līgu Cielavu, e-pasts: liga.cielava@viaa.gov.lv  , tālrunis 67814328.

     Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks (23.50 KB) (aktualizēts 30.10. 2009)

2009. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 151  "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"" ("LV", 06.03.2009 37 (4023) [spēkā ar 07.03.2009.])

MK noteikumu Nr. 151 Pielikums Nr. 1 -   Projekta iesnieguma veidlapa (298.00 KB)

MK noteikumu Nr. 151 Pielikums Nr. 2 Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (69.50 KB)

MK noteikumu Nr. 151  Pielikums Nr. 3 -  Projekta sadarbības partnera apliecinājums (37.50 KB)

 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (616.50 KB)

Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa  par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu (94.00 KB)( 1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.782)

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)

 Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (77.00 KB)

Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem 2009. gada 8. aprīlī plkst. 11:00,  IZM Lielajā zālē, Rīgā, Valņu ielā - 2;  Semināra DARBA KĀRTĪBALapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720