3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
Otrās atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks
-
informācija atjaunota 16.01.2014
 

2013. gada 22. marta informatīvā
semināra  par  projektu iesniegumu sagatavošanu darba kārtība un prezentācijas - pievienots 02.04.2013!

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumu Nr.51 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu” (turpmāk – MK noteikumi)  11. un 19.punktā noteiktajam un, pamatojoties uz 2013.gada 20.februāra Valsts izglītības attīstības aģentūras atzinumu, ir uzsākta  3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”  ierobežota otrās projektu iesniegumu atlases kārta.


2013.gada 22. janvāra  Ministru noteikumi Nr. 51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"

MK noteikumu Nr.51 Pielikums Nr. 1  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

MK noteikumu Nr.51 Pielikums Nr.2  -   Projekta iesnieguma veidlapa

MK noteikumu Nr. 51 Pielikums Nr. 3 -  Finansēšanas plāns projekts 

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi

Izmaksu- ieguvumu ekonomiskā analīze (prezentācija)

Ekonomiskā ienesīguma normas (ERR) un ekonomiskās neto pašreizējās vērtības (ENPV) aprēķins, LVL


Ekspertu vērtēšanas veidlapa

Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

Analītiskais būvizmaksu katalogs 2009

Projektu publicitātes vadīnijas

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atlase apturēta un izbeigta bez rezultātiem.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts aktualizēts 01.03.2012.

Noslēgusies papildu projektu iesniegumu iesniegšana un ir uzsākta atbilstoši MK noteikumu Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 28. un 34.punktā noteiktajam projekta iesnieguma vērtēšana.

Atbilstoši  2008. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 939 "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”  11.1 (prim). punktam  Izglitības un zinātnes ministrija kā ES fondu Atbildīgā iestāde ir uzaicinājusi profesionālās izglītības iestādes izstrādāt un līdz 2011. gada  28. novembrim  iesniegt  papildu projektus, kas  atbilst   minētajā noteikumu p- tā definētajām darbībām  - dienesta viesnīcas infrastruktūras uzlabošanai vai  papildu darbību veikšanai, lai nodrošinātu mācību aprīkojuma modernizāciju, kas saskaņota ar atbilstošu darba devēju organizāciju, ēku rekonstrukcijas vai renovācijas pilnīgu pabeigšanu, tai skaitā gadījumos, kad vienā ēkā tika plānoti ieguldījumi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem, bet Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts nav atbalstīts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ERAF ierobežotajā atlasē visus iesniegtos projektu iesniegumus.
Projektu iesniedzēju saraksts un vērtēšanas laika grafiks (aktualizēts 30.07.2010.) Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām/līgumiem par projekta īstenošanu skatīt šeit.

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir izvērtējusi iesniegtos projektu iesniegumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai””  un pieņēma lēmumus apstiprināt, apstiprināt ar nosacījumu un noraidīt.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Projektu iesniegšanas termiņš 2010.gada 31.marts.

Uzmanību projektu iesniegumu gatavotājiem!  Ar 2010. gada 23. martā veiktajiem grozījumiem 11.11.2008. MK noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"" ir precizēti nosacījumi, kas ņemami vērā projektu iesniegumu sagatavošanā - plašāku informāciju  lūdzam skatīt šeit.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra sēdē apstiprinātajam "Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānam  2010. – 2015.gadam"  ir pieņemti  grozījumi  2008. gada 11. novembra MK noteikumos Nr.939 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai””. Plašāku  informāciju lūdzam skatīt  šeit. Līdz ar to, lai profesionālās skolas optimāli ieguldītu projektiem pieejamos ERAF  līdzekļus un  projektus varētu izvērtēt, ņemot vērā  veiktos grozījumus MK noteikumos par šīs aktivitātēs īstenošanas kārtību, IZM ir pieņēmusi lēmumu pagarināt minētās aktivitātes  projekta iesnieguma  iesniegšanas termiņu līdz  2010.gada 31. martam.

14.01.2010. Informatīvajā  seminārā par MK noteikumu grozījumiem un tiem atbilstošām izmaiņām projektu iesniegumu  sagatavošanā sniegtās prezentācijas

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi- precizēti atbilstoši MK noteikumu grozījumiem, ievietoti  tīmekļa vietnē 11.01.2010

 


2010. gada 6.janvāra MK rīkojums Nr.5
"Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.- 2015. gadam"

Kopsavilkums

1.pielikums -   Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai

2.pielikums - Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai
3.pielikums- 
Plānošanas reģionu, novadu domju un pašvaldību viedokļi par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna     projektu un profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu
4.pielikums - Nozaru asociāciju viedokļi par profesionālās izglītības iestādēm

2008. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 939  "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"" ("konsolidēti ) , [spēkā ar 08 .09.2011.]
MK noteikumu Nr. 939 Pielikums Nr. 1  projekta iesnieguma veidlapa (270.00 KB)MK noteikumu Nr. 939 Pielikums Nr. 2 -  Finansēšanas plāns valsts budžeta iestādēm (45.50 KB) Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa


Analītiskais būvizmaksu katalogs 2009 - saite pievienota 2010. gada 14. janvārī
Projektu publicitātes vadīnijasLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720