3.1.3.3.2. apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"


Noslēgusies projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.

Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām par projektu īstenošanu skatīt šeit.

Pašvaldības ir aicinātas izvērtēt, kurās no pilsētu un rajonu vidusskolām tiks modernizēti dabaszinātņu kabineti, atbilstoši 2008. gada 8. aprīļa MK noteikumos Nr. 259 iekļautajiem kritērijiem. 

Pēc pašvaldību atzinumu izskatīšanas,  izvēlēto skolu dibinātājiem ir nosūtīts Izglītības un zinātnes ministrijas uzaicinājums izstrādāt projekta pieteikumu un piedalīties ierobežotas atlases projektu pieteikumu konkursā.

    Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks (31.00 KB) aktualizēts 08.10.2009

2008. gada 8. aprīļa MK noteikumu Nr.259 aktuālā redakcija                "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"" ("LV", 59 (3843), 16.04.2008.) [spēkā ar 17.04.2008.] ar grozījumiem - 22.09.2008. MK noteikumi Nr.774 ("LV", 150 (3934), 26.09.2008.) [spēkā ar 27.09.2008.]

1. Pielikums -   Projekta iesnieguma veidlapa (244.00 KB)

  Veidlapas aizpildīšanas metodika (616.00 KB)

Vēršam uzmanību uz neprecizitāti projekta iesnieguma veidlapas 1.sadaļas 1.3.apakšpunkta tabulas kolonnā "Izglītojamo skaits vidusskolas posmā 2006./2007.mācību gadā" un kolonnā "Izglītojamo skaita prognoze vidusskolas posmā uz 2013.gadu" . Šajās tabulas kolonnās informācija par izglītības iestādi ir jāsniedz gan par izglītības iestādi kopumā, gan par vispārējās vidējās izglītības posmu (informāciju par vispārējās vidējās izglītības posmu liekot iekavās).

 

Skaidrojam, ka šāda tabulas aizpildīšana atbilst Ministru kabineta 2008.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.259 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti “Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”” 41.1.apakšpunkta prasībām.

Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem 2009. gada 6. februārī plkst. 10:00,  IZM Lielajā zālē, Rīgā, Valņu ielā - 2;  Semināra DARBA KĀRTĪBA ;

Semināra prezentācija -  Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (1.03 MB)Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720