Projektu vērtēšanas veidlapas2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes insfrastruktūras attīstība"
projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa 1.kārtas atlasei

1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projekta iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

 3.1.2.1.2.apakšaktivitātes  „Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē” projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

1.2.1.1.3. apakšaktivitātes  "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”
projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa 2.kārtas atlasei

3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa 2.kārtas atlasei

1.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa 2.kārtas atlasei

1.2.1.1.1.apakšaktvitātes "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstruktūrizācija" projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa 2.kārtas atlasei

3.1.3.2.aktivitātes "Atblasts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

2.1.1.3.2.apakškativitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" projektu iesniegumu administratīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa

2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
projektu iesniegumu atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanas veidlapa

1.2.1.1.1.apakšaktivitātes "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

3.1.2.1.1.apakšaktivitātes  „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"
projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

2.1.1.1. aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

1.2.2.1.5.apakšaktivitātes "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" (78.00 KB) projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

3.1.3.3.1.apakšaktivitātes "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" (82.00 KB) projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

1.2.1.1.2.apakšaktivitātes "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" (77.00 KB) projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

3.1.1.2. aktivitātes "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās" (69.00 KB) projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" (77.50 KB)projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" (81.00 KB) (81.50 KB) projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa 

1.2.1.2.1.apakšaktivitātes „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” (70.00 KB) projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" (60.00 KB)projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (63.50 KB) projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (63.50 KB) (63.50 KB)

3.1.3.3.2.apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" (70.00 KB) projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” (74.50 KB) projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

1.2.2.4.1.apakšaktivitāte „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” (74.50 KB) projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720