Darbības programmu papildinājumi


1.Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā ietverti nosacījumi augstākās, profesionālās un vispārējās  izglītības satura modernizēšanai un tajā iesaistīto    cilvēkresursu attīstībai,  mūžizglītības sistēmas izveidei Latvijā. Dokuments  apraksta paredzamo atbalstu jauniešiem  ar īpašajām vajadzībām, izglītības politikas un administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātes, atbalsta veidus sociālās integrācijas  un sociālās korekcijas pasākumiem jauniešu vidū. Savukārt zinātnes jomā dokuments nosaka  zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politikas un administrēšanas uzlabošanas un cilvēkresursu piesaistes atbalstu.

2.Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā ietverti nosacījumi  aktivitātēm, kas vērstas uz zinātnes attīstību - zinātnisko institūciju infrastruktūras modernizēšanu, zinātnisko pētījumu veikšanu, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem - tādiem kā agrobiotehnoloģija, informātika, biomedicīna un farmācija, enerģētika, materiālzinātne, meža zinātne, medicīnas zinātne un vides zinātne, nodrošinot pētījumu rezultātu publisku pieejamību, kā arī definē nosacījumus informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai.

 3. Darbības programmas"Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ietverti nosacījumi aktivitātēm, kas paredz augstskolu, koledžu, profesionālās   izglītības un speciālās izglītības  iestāžu  infrastruktūras modernizāciju, studiju programmu uzlabošanu - mācību klašu, darbnīcu, laboratoriju iekārtošanu, kā arī mūsdienīgu   dabas zinātņu kabinetu izveidi  vidusskolās un  izglītības iestāžu pielāgošanu skolēniem un studentiem ar kustību traucējumiem.



Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720