Valsts Stratēģiskais ietvardokuments


Valsts Stratēģiskais ietvardokuments  ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka kopējo 2007.-2013.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves stratēģiju Latvijā, kā arī nodrošina koordināciju starp fondiem un darbības programmām. VSID izstrādāts atbilstoši NAP nospraustajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720