ES fondu aktivitāšu īstenošana 2007.-2013.gadam


ES fondu aktivitāšu īstenošana 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”                         

 

Pasākuma/ aktivitātes/ apakšaktivitātes Nr.

Pasākuma/ aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums

 

Kopējais publiskais finansējums, EUR

 

Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes īstenošans kārtību

Atlase

Atlases rezultāti

1.1. Prioritāte 

„Augstākā izglītība un zinātne”

 

 

 

 

 

1.1.1.pasākums

Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība

 

 

 

 

 

1.1.1.1.aktivitāte


 

Zinātnes un inovāciju politikas veidošana un administratīvās kapacitātes stiprināšana

 

 0,00 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.1.punktam aktivitātes īstenošana atlikta, izņemot no aktivitātes finansējumu!

     

 

1.1.1.2.aktivitāte


 

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

Kontaktpersona:

tālr. 67047883


79 539 802 EUR

1.kārta - 39 314 965 LVL 

2. kārta - 5 316 490 LVL


 

2008.gada 2.septembra MK noteikumi Nr.703 aktuālā redakcija

 


11.11.2008. izsludināta atklāta projektu
iesniegumu atlases pirmā kārta
-

Atlase noslēgusies

 2. atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšana 

Atlase noslēgusies

1.atlases kārtas apstiprināto projektu saraksts

2. atlases kārtas apstiprināto projektu saraksts

1.1.1.3.aktivitāte

Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai

 

 

0, 00 EUR

Atbilstoši MKK 08.06.2009sēdē lemtajam -   Atlikt  aktivitātes „Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai" īstenošanu, tās finansējumu novirzot aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" īstenošanai.

 

 

 

 

 

1.1.2.pasākums

Augstākās izglītības attīstība

 

 

 

 

 

1.1.2.1.1.

apakšaktivitāte

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

Kontaktpersona:

Ilze Sīle

tālr. 67047809

ilze.sile@izm.gov.lv

 11 668 995 EUR

 1.kārta -
6 082 785 LVL

2.kārta -
2 634 246 LVL2008.gada 21.oktobra MK noteikumi Nr.881
(aktuālā redakcija)

 

 

1.kārta-
Ierobežotas projektu iesniegumu atlase
-
Atlase slēgta

2.kārta -
Ierobežotas projektu iesniegumu atlase
Atlase slēgta

Apstiprināto projektu saraksts


1.1.2.1.2.

apakšaktivitāte Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

Kontaktpersona:

Ilze Sīle

tālr. 67047809

ilze.sile@izm.gov.lv

 52 885 613 EUR

 

1.kārta -

35 075 546 LVL

2.kārta -
2 092 674 LVL

2008. gada 21. oktobra MK noteikumi Nr. 882 

1. kārta -
 Ierobežota projektu iesniegumu atlase
  -
Atlase slēgta

2.kārta - Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atlase slēgta

1.kārta - Apstiprināto projektu saraksts

2.kārta -
Apstiprināto projektu saraksts

1.1.2.2.aktivitāte 

Atbalsts augstākās izglītības studiju programmu uzlabošanai

 

 

 

 

 

1.1.2.2.1.

apakšaktivitāteStudiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana

Kontaktpersona:

Ilze Sīle

tālr. 67047809

ilze.sile@izm.gov.lv

 

 1 424 999 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.2.punktam aktivitātes finasējuma apjoms samazināts par 50 % un atbilstoši MK 14.07.2009. sēdes protokola Nr.48  28.§ 3.punktam aktivitātei pievienots 1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā aktivitātes finasējums.


2010. gada 16. novembra MK noteikumi  Nr.1058

Ierobežotas  projektu iesniegumu atlase
Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts 

1.1.2.2.2.

apakšaktivitāte

 

Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā

 

 

 0, 00 EUR

Atbilstoši MK 14.07.2009. sēdes protokola Nr.48  28.§ 3.punktam aktivitātes īstenošana atlikta un tās finasējums  novirzīts 1.1.2.2.1.apakšaktivitātei Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana

 

 

 

 

1.2. Prioritāte

„Izglītība un prasmes”

 

 

 

 

 

1.2.1..pasākums

Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība

 

 

 

 

 

1.2.1.1.aktivitāte

Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes un atbilstības uzlabošana

 

 

 

 

 

1.2.1.1.1.

apakšaktivitāte

Nozaru  kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija

Kontaktpersona:


tālr. 67047873


3 405 530 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.4.punktam 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte jāapvieno ar 1.2.2.1.4.apakšaktivitāti Kvalifikācijas paaugstināšanas un eksaminācijas centru attīstība *

 


 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.196
aktuālā redakcija

Ierobežotas projektu iesniegumu atlase
Atlase slēgta

 Apstiprināto projektu saraksts

1.2.1.1.2.

apakšaktivitāte

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

Kontaktpersona:

Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871

sendija.gerge@izm.gov.lv

8 520 756 EUR


 2009. gada 17.februāra MK noteikumi Nr. 151

Ierobežotas projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

 

Apstiprināto projektu saraksts

1.2.1.1.3.

apakšaktivitāte

 

Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai.

Kontaktpersona:

tālr. 67047873


 15 045 334 EUR

1.kārta
8 268 282 LVL

2.kārta

2009.gada 6.janvāra
MK noteikumi Nr.17 -atlases 1.kārta

2010.gada 28.septembra MK noteikumi  Nr. 922  atlases 2. kārta 

 

1. kārta - Atklāta projektu iesniegumu atlase


2. kārta-
Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atlase noslēgusies


1. atlases kārtas
Apstiprināto projektu saraksts

2. atlases kārtas
Apstiprināto projektu saraksts


 

1.2.1.1.4.

apakšaktivitāte

 

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Kontaktpersona:

tālr. 67047873

  49 003 790 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.34.punktam aktivitātei piešķirts papildu finansējums 15 milj. LVL apmērā.  2008. gada 21.jūlija MK noteikumi Nr. 578  

 

Noslēgusies atlase


 

 Apstiprināts viens projekts par visas aktivitātes īstenošanu

1.2.1.2.aktivitāte

Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana

 

 

 

 

 

1.2.1.2.1.

apakšaktivitāte

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana.

Kontaktpersona:

Velga Dadzīte

tālr. 67047751 7 036 965 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.5 .punktam aktivitātei noteikts finansējums 5 014 020 milj. LVL apmērā.

Aktivitātes 2.kārta netiek veikta.


2008.gada 30.septembra MK noteikumi Nr. 816


Noslēgusies  atlase

 

 

Apstiprināti divi projekti par visas aktivitātes īstenošanu

 

1.2.1.2.2.

apakšaktivitāte

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

Kontaktpersona:

Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871
sendija.gerge@izm.gov.lv

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

Kontaktpersona:

Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871

sendija.gerge@izm.gov.lv 15 254 522 EUR

 

  

 5 582 586 EUR


2008. gada 5.februāra MK noteikumi Nr. 71

 

2009. gada 17.februāra MK noteikumi Nr.151

 Atlase slēgta

Atlase slēgta

Apstiprināts viens projekts par visas aktivitātes īstenošanu

Apstiprināto projektu saraksts

1.2.1.2.3.

apakšaktivitāte

Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana

Kontaktpersona:

Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871

sendija.gerge@izm.gov.lv7 036 965 EUR

Atbilstoši MK 31.03.2009. sēdes protokola Nr.22 50.§ 2.punktam atbalstīta aktivitātes īstenošana, nosakot, ka atbalsts paredzēts tikai pedagogu apmācībām.

 


2009.gada 9. jūnija MK noteikumi Nr. 521

Noslēgusies ierobežota projektu iesniegumu atlase  -

Apstiprināto projektu saraksts

1.2.2.pasākums

Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana

 

 

 

 

 

1.2.2.1.aktivitāte

Mūžizglītības attīstība

 

 

 

 

 

1.2.2.1.1.

apakšaktivitāte

Mūžizglītības pārvaldes strukūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde

 

 

 

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.6.punktam aktivitātes īstenošana atlikta, izņemot no aktivitātes finansējumu.

 

 

 

 

1.2.2.1.2.

apakšaktivitāte

Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§  aktivitātes administrēšana ir  nodota Labklājības ministrijai!


 
 

 

 

1.2.2.1.3.

apakšaktivitāte

Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts

 Atbilstoši 1DPP grozījumiem (09.08.2010. MK rīkojums Nr.459) aktivitāte atlikt, izņemot no tās finansējumu 

 

 

1.2.2.1.5.

apakšaktivitāte

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Kontaktpersona:

Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871

sendija.gerge@izm.gov.lv


28 383 896 EUR

 


2009. gada 1.septembra MK noteikumi Nr.998  


 

Noslēgusies ierobežota projektu iesniegumu atlase

Apstiprināts viens projekts
par visas aktivitātes īstenošanu

1.2.2.2.aktivitāte

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība

 

 

 

 

 

1.2.2.2.1.

apakšaktivitāte

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā.

 

 

 Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.9.punktam aktivitātes īstenošana atlikta, izņemot no aktivitātes finansējumu.

 

 

 

 

1.2.2.2.2.

apakšaktivitāte

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība

 

 Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.9.punktam aktivitātes īstenošana atlikta, izņemot no aktivitātes finansējumu.

 

 

 

 

1.2.2.3.aktivitāte

Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

 

 

 

 

 

1.2.2.3.1.

apakšaktivitāte

Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

 

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.6.punktam aktivitātes īstenošana atlikta, izņemot no aktivitātes finansējumu.

 

 

 

  

1.2.2.3.2.

apakšaktivitāte

Atbalsts izglītības pētījumiem

Kontaktpersona:

tālr. 67047873

1 384 961 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.11.punktam aktivitātei samazināts finasējums, paredzot  atbalstu  tikai dalībai starptautiskajos izglītības pētījumos, kur Latvija uzņēmusies saistības

 

2010.gada 23.novembra
MK noteikumi Nr.1070

Ierobežotas projektu iesniegumu atlase
Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

1.2.2.4.aktivitāte

Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība

 

 

 

 

 

1.2.2.4.1.

apakšaktivitāte

Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana

Kontaktpersona:


Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871

sendija.gerge@izm.gov.lv

 

 6 000 000 EUR


2009. gada 21. aprīļa MK noteikumi Nr. 34

 


Apstiprināto projektu saraksts

1.2.2.4.2.

apakšaktivitāte

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

Kontaktpersona:


Sendija Gerge-Lubeja

tālr. 67047871

sendija.gerge@izm.gov.lv

 

 8 127 786 EUR

1.karta
3 515 562 LVL

2.karta
2 389 231
LVL

 

2009. gada 17. februāra MK noteikumi Nr. 150


Atklāta projektu iesniegumu atlase- VIAA

Atlases  slēgtas   Apstiprināto projektu saraksts

 

 

II Darbības programma
                  „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Pasākuma/ aktivitātes/ apakšaktivitātes Nr.

Pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte nosaukums

Kopējais finansējums, EUR

 

Finasējums izsludinātajām    1. kārtas atlasēm

MK noteikumi par aktivitātes īstenošans kārtību

Atlase

Atlases rezultāti

2.1.Prioritāte

„Zinātne un inovācijas” 

 

 

 

 

 

2.1.1.pasākums

Zinātne, pētniecība un attīstība

 

 

 

 

 

2.1.1.1.aktivitāte

 Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Kontaktpersona:

Inta Švirksta

tālr. 67047882

inta.svirksta@izm.gov.lv

75 300 726 EUR

1.kārta
41 957 399 LVL

2009.gada 7.jūlija MK noteikumi Nr.752
 

1.kārtas atklāta projektu iesniegumu atlase


2.kārtas atklāta projektu iesniegumu atlase

3.kārtas atklāta projektu iesniegumu atlase

 


Apstiprināto projektu saraksti

2.1.1.2.aktivitāte

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās(EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"

Kontaktpersona:

tālr. 67047809


 6 108 127 EUR


2009.gada 22.septembra MK noteikumi Nr. 1094

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

 

2.1.1.3.aktivitāte

Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība

 

 

 

 

 

2.1.1.3.1.

apakšaktivitāte

Zinātnes infrastruktūras attīstība

Kontaktpersona:

Santa Šmīdlere  

tālr. 67047957

santa.smidlere@izm.gov.lv

  119 000 530 EUR

Atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ 2.9.punktam aktivitātei piešķirts papildu finansējums 5 milj.LVL apmērā, paredzot iespēju finansēt labas ražošanas prakses standartiem atbilstoša farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījumu centra un labas prakses prasībām atbilstoša biofarmācijas centra ieveidi)

 

 56 348 117 LVL

46 348 118 LVL

1.kārta - 19.10.2010. MK noteikumi Nr.987
 

2.kārta -  05.04. 2011. MK noteikumi Nr.  266

1.kārta - Ierobežotas projektu iesniegumu atlase

2. kārta - Atklāta projektu iesniegumu atlase

1. kārta - Apstiprināto projektu saraksts

2. kārta - Apstiprināto projektu saraksts


2.1.1.3.2.

apakšaktivitāte

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai

Kontaktpersona:

Santa Šmīdlere  

tālr. 67047957

santa.smidlere@izm.gov.lv

14 960 591 EUR


2010.gada 2.februāra MKnoteikumi Nr.109 

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

 

III Darbības programma
                   “ Infrastruktūra un pakalpojumi” 

 

Pasākuma/ aktivitātes/ apakšaktivitātes Nr.

Pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte nosaukums

Kopējais finansējums, EUR 

Finasējums izsludinātajām     atlasēm

Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes īstenošans kārtību

Atlase

Atlases rezultāti

3.1.prioritāte

Izglītības infrastruktūra

 

 

 

 

 

3.1.1.pasākums

Profesionālās izglītības infrastruktūra

 

 

 

 

 

3.1.1.1.aktivitāte

Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

Kontaktpersona:

Velga Dadzīte

tālr. 67047751

velga.dadzite@izm.gov.lv

 
160 591 299 EUR

65 734 043 LVL

MK noteikumu projekts izsludināts VSS- 10.04.2008

2008. gada 11. novembra MK noteikumi Nr. 939

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies


Apstiprināto projektu saraksts

3.1.1.2.aktivitāte


Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās

Kontaktpersona:

Velga Dadzīte

tālr. 67047751

velga.dadzite@izm.gov.lv

3 294 418 EUR


 2008. gada 21.oktobra MK noteikumi Nr. 875

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies


Apstiprināts viens projekts par visas aktivitātes īstenošanu

 

3.1.2.pasākums

 

Augstākās izglītības infrastruktūra

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.aktivitāte

Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

 

 

 

 

 

3.1.2.1.1.

apakšaktivitāte


Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātews uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

Kontaktpersona:

Elīna Kasperoviča-Kazbare

tālr. 67047992

elina.kasperovica-kazbare@izm.gov.lv

131 926 118 EUR


2009. gada 24. marta MK noteikumi Nr.265 (ar grozījumiem)

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

3.1.2.1.2.

apakšaktivitāte

 

 

Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē

 


 


 

Atbilstoši MK 14. 06.2011. sēdes protokola Nr.36 20§ 1.punktam
aktivitātes īstenošana atlikta un tās finasējums  novirzīts 3.1.1.1.aktivitātei

 


2010.gada 1.novembra MK noteikumi Nr. 1025

Aktivitātes īstenošana atlikta

Ierobežota projektu iesniegumu atlase


 

3.1.3.pasākums

Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai

 

 

 

 

 

3.1.3.1.aktivitāte

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

Kontaktpersona:

Velga Dadzīte

tālr. 67047751

velga.dadzite@izm.gov.lv


 

30 207 038 EUR


2008. gada 25. marta MK noteikumi Nr. 200

 Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

3.1.3.2.aktivitāte

Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai

Kontaktpersona:

Velga Dadzīte

tālr. 67047751

velga.dadzite@izm.gov.lv

tālr. 67047974

 

 3 168 083 EUR


2010.gada 13.aprīļa MK noteikumi nr.346

Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

3.1.3.3.aktivitāte

Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

 

 

 

 

 

3.1.3.3.1.

apakšaktivitāte

Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Kontaktpersona:

Elīna Kasperoviča-Kazbare

tālr. 67047992

elina.kasperovica-kazbare@izm.gov.lv

8 133 181 EUR


2008.gada 11. novembra     MK noteikumi Nr. 940

Ierobežota  projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

3.1.3.3.2.

apakšaktivitāte

Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

Kontaktpersona:


Elīna Kasperoviča-Kazbare

tālr. 67047992

elina.kasperovica-kazbare@izm.gov.lv

 

4 520 043 EUR


 

2008. gada 8. aprīļa MK noteikumi nr. 259

 

Ierobežota  projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

3.2.2. pasākums

„IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

         

3.2.2.1. aktivitāte

     Publiskās  pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība

         

3.2.2.1.2.
apakšaktivitāte

Izglītības iestāžu informatizācija

Kontaktpersonas:

Elīna Kasperoviča-Kazbare

tālr. 67047992

elina.kasperovica-kazbare@izm.gov.lv


17 359 037 EUR


2008. gada 5. augusta MK noteikumi nr. 649

ar grozījumiem - 2009. gada 25. jūnija MK noteikumi nr. 650

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Atlase noslēgusies

Apstiprināto projektu saraksts

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720