2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"ERAF 2.1.1.1.aktivitātes atklātajā atlasē iesniegto projektu pieteikumu saraksts un vērtēšanas laika grafiks - aktualizēts 10.05.2011.

Plašāku informāciju par noslēgtajām vienošanām/līgumiem par projekta īstenošanu skatīt šeit

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnē un pētniecībai" ERAF atklātajā atlasē visus iesniegtos projektu iesniegumus.

Apstiprināto projektu iesniedzējus lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (www.viaa.gov.lv),  lai slēgtu vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu.

2010.gada 9.jūlijā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātas atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņēma projektu iesniegumus virzīt apstiprināšanai vai noraidīšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu. Atbilstoši Vērtēšanas komisijas atzinumiem ES struktūrfondu Atbildīgā iestāde - Izglītības un zinātnes ministrija  ir pieņēmusi lēmumus par visiem projektu  iesniegumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbības un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"" 66.punktam ir uzsākta vērtēšana projekta iesniedzēja iesniegto informāciju par nosacījumu izpildi.
 


Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 21.pantu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma  2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” pieņem lēmumu pagarināt lēmuma par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšanas termiņu līdz 2010.gada 9.jūlijam

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  2010.gada 9.marts.
Projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarināšanu
skat. informāciju.

Atlases izsludināšanas datums skatīt šeit (publicēts Latvijas Vēstnesī 18.09.2009 149 (4135).

Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 35 843 004  lati.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"" aktuālā redakcija stājās spēkā ar 20. 02.2010. (ar 09.02.2010. pieņemtajiem grozījumiem -  MK noteikumi Nr.134)


Projektu iesniegumus IZM var iesniegt personīgi (208.kab.) darba dienās no 9:00 līdz 17:00, nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv 

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesnieguma trīs eksemplāri (viens oriģināleksemplārs ar norādi "oriģināls" un divas kopijas ar norādi "kopija"), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā un uz iepakojuma jānorāda šādu informāciju:

  adresāts-
"Atklātai projektu atlasei"

Struktūrfondu departamentam
Izglītības un zinātnes ministrijai
Vaļņu ielā 2
Rīgā, LV - 1050

adresants:
pilns projekta iesniedzēja iestādes nosaukums un  juridiskā adrese

norāde:
2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas"
 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti:


MK noteikumu Nr. 752  Pielikums Nr. 1
-Projekta iesnieguma veidlapa -
aktualizēts 22.02.2010,  atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 752
MK noteikumu Nr. 752 Pielikums Nr. 2 -   Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (33.50 KB)
MK noteikumu Nr.752 Pielikums Nr. 3 -  Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji -  aktualizēts 22.02.2010,  atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 752

Projekta iesnieguma veidlapas sadaļas angļu valodā - ievietots 04. 01. 2010

Nosacījumi atbalsta saņemšanai darbības programmas  “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
- aktualizēts 19.02. 2010.

 
Ieteikumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (veidlapas 3.-7.sadaļa)  aktualizēts 22.02.2010, atbilstoši veiktajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 752. 


JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR PROJEKTA IESNIEGUMU SAGATAVOŠANU
- aktualizēts - 15.02.2010. !!!
 
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi (1.02 MB)

Uzmanību: aizpildot exel tabulu pielikumus, aicinām ievērot gan metodiskajos norādījumos un prezentācijā norādītās sakarības par budžeta kopsavilkuma aizpildīšanu, gan nodrošināt  atbilstību  ar citām projekta iesnieguma sadaļām un tabulām!   Projekta budžeta kopsavilkuma veidlapa (37.50 KB)

Ekonomiskā ienesīguma normas (ERR) un ekonomiskā neto pašreizējās vērtības (ENPV) aprēķina veidlapa 
(precizēta - 18.02.2010  pozīcija  "papildu izmaksas")

Metodiskie norādījumi par ieguldījumiem natūrā- - precizēti 10. 12. 2009.

Ministru kabineta rīkojums Nr.594 Rīgā 2009.gada 31.augustā (prot. Nr.54 24.§) Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā
PAPILDU INFORMĀCIJA PAR PROJEKTOS ATBALSTĀMAJIEM PRIORITĀRAJIEM ZINĀTNES VIRZIENIEM !
Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar  2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 KB)

Komisijas 2008.gada 6.augusta Regula (EK) Nr. 800/2008, (357.08 KB)  kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.g. 9.augusts, Nr. L 214/3) 

KOPIENAS NOSTĀDNES PAR VALSTS ATBALSTU PĒTNIECĪBAI, ATTĪSTĪBAI UN INOVĀCIJAI (227.04 KB) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 30.decembris, Nr. C 323/1) ;

Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojums Nr.412 "
  Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.–2009.gadā"; (164.29 KB)

Projektu publicitātes vadīnijas Pārskata veidlapas forma  par PVN, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs 2007.–2013.gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. Veidlapa atbilstoši MK noteikumu Nr.752 44.2.9.apakšpunktam ir jāpievieno projekta iesniegumam. Ievietota tīmekļa vietnē - 07.12.2009!  Papildu informāciju  skat. šeit  

Informatīvi materiāli izmaksu - ieguvumu analīzes veikšanai

Ieteikumi ERAF 2.1.1.1.aktivitātes projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes veikšanai - ievietots 23.02.2010 ! "Rūpniecības produkcijas izlaide un eksporta īpatsvars no pašražotās produkcijas apgrozījuma 2007.gadā" (93.50 KB) - informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra- www.liaa.gov.lv

Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects; (2.11 MB) Finanšu ministrijas sagatavots informatīvs materiāls par makroekonimiskiem pieņēmumiem ES fondu projektos (145.18 KB) (FM 31.08.2009. vēstule Nr.4-2-08/324)
Frascati Rokasgrāmata
„Zinātnisko un tehnoloģisko darbību novērtēšana. Ierosinātā standarta prakse pētījumu un eksperimentālo izstrādžu apsekošanā” (4.05 MB)(ISBN 92-64-19903-9, Ekonomiskâs sadarbîbas un attîstîbas organizâcija, 2002.g.)

Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumi Nr.964  "Noteikumi par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai" (248.77 KB) 

2009. GADA 17. DECEMBRA INFORMATĪVĀ SEMINĀRA MATERIĀLI:

1. Kas būtu jāzina zinātniekiem attiecībā uz izstrādņu publicēšanu un patentēšanu 
2.
Valsts Kases prezentācija par Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtībuLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720