ESF finansētās Nacionālās programmas


 Izglītības un zinātnes ministrija 2004.-2006.gada programmēšanas periodam ir izstrādājusi šādas Eiropas Sociālās fonda līdzfinansētās nacionālās programmas:

   “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” (3.2.2.) (258.50 KB)

Finansējuma saņēmējs: Izglītības satura un eksaminācijas centrs

Kontaktpersona IZM:  Edgars Grīnis; Tālr.: 67047910
E-pasts: edgars.grinis@izm.gov.lv  

Projekta nosaukums: „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”

Projekta aktivitātes: 

 •  skolotāju atbalsta materiālu izstrāde dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā 7.-12.klasei;
 • dabaszinātņu un matemātikas mācību kabinetu aprīkošana 50 pilotskolās visā Latvijā;
 • skolotāju tālākizglītības programmu izstrāde dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos;
 • tālākizglītības programmu īstenošana: koordinēšana, organizēšana un norises kvalitātes monitorings.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā www.dzm.lv.  Projektu saraksts  (30.00 KB)un buklets 
“Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” (3.2.3.1.)


Finansējuma saņēmēji
:


Augstākās izglītības iestādes:  Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte; Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Daugavpils Universitāte; Rīgas Stradiņa universitāte.

Kontaktpersona: Anatolijs Melnis; Tālr.: 7047843
E-pasts: anatolijs.melnis@izm.gov.lv

Projektu nosaukumi: „Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts Latvijas Universitātē”;

„Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai”;

„Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs un mežzinātnē”;

„Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās”;

„Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs”.

Projektu aktivitātes: Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģiju zinātnēs, kā arī medicīnā, lauksaimniecībā un mežzinātnēs. Finansiālajā atbalstā ir iekļauti šādi izdevumi: stipendija doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem, atalgojums doktora darbu vadītājiem, atbalsts pētniecisko darbu izstrādei un ārvalstu komandējumu apmaksai.

Plašāka informācija par projektiem pieejama augstskolu mājas lapās:  www.lu.lv, www.rtu.lv, www.llu.lv, www.dau.lvwww.rsu.lv.

 Projektu saraksts (36.00 KB)  un buklets


 “Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” (3.2.4.1.)

Finansējuma saņēmēji: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība; Latgales reģiona attīstības aģentūra; Zemgales plānošanas reģiona administrācija; Rīgas reģiona attīstības aģentūra; Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments; Vidzemes Attīstības aģentūra; Kurzemes reģiona attīstības aģentūra.

Kontaktpersona IZM: Dmitrijs Kuļšs; Tālr.:67047983
E-pasts:dmitrijs.kulss@izm.gov.lv

Projektu nosaukumi:

„Mūžizglītības stratēģijas izstrāde”;

„Latgales reģiona mūžizglītības atbalsts sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana”;

„Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana”;

„Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai”;

„Atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai Rīgā”;

„Vidzemes reģionālās atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai”;

„Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai”.

Projektu aktivitātes:

 • Mūžizglītības stratēģijas izstrāde;
 • Reģionālās atbalsta sistēmas un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai.

Plašāka informācija par projektiem pieejama mājās lapā www.muzizglitibavisiem.lv.

Projekti un buklets

 

"Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide" (3.2.5.1.)
Finansējuma saņemējs:
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra

Kontaktpersona:
Aivars Opincāns
Tālr.: 7047947
E-pasts:aivars.opincans@izm.gov.lv

Projekta nosaukums: „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide”

Projekta aktivitātes:

 • Tālākizglītības satura moduļa sistēmas izveide;
 • Pedagogu tālākizglītības satura novērtēšanas kritēriju un metodikas izstrāde;
 • Pedagogu tālākizglītības satura organizācijas un pārraudzības sistēmas izveide;
 • Ieteikumu izstrāde pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelim atbilstoši izveidotajai pedagogu tālākizglītības sistēmai.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā: www.viknva.gov.lv/?go=mod&opt=www&switch=2

Projekti

 

"Latviešu valodas apguve" (3.2.5.3)

Finansējuma saņēmējs:  Latviešu valodas apguves valsts aģentūra

Kontaktpersona IZM: Vineta Enstsone; Tālr.: 67047987

E-pasts:vineta.ernstsone@izm.gov.lv

Projekta nosaukums: „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”

Projekta aktivitātes:

 • Vidusskolu skolotāju tālākizglītības modeļu izstrāde;
 • Vidusskolas pedagogu sadarbības modeļu izstrāde;
 • Mācību un metodisko līdzekļu izstrāde mazākumtautību un latviešu mācībvalodas vidusskolām.
   Projektu saraksts (30.00 KB)

 
 “Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” (3.2.6.1.)
Finansējuma saņēmējs: Profesionālās izglītības administrācija

Kontaktpersona IZM: Gunta Šmaukstele, Tālr.: 67047830                               E-pasts:gunta.smaukstele@izm.gov.lv 

Projekta nosaukums: " Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”

Projekta mērķis – sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītotājiem, lai izveidotu tādu profesionālās izglītības sistēmu, kas elastīgi piemērojas tirgus ekonomikas prasībām, veicina nodarbinātību, atbilst cilvēkresursu attīstības konceptuālajām nostādnēm Eiropas Savienībā un veicina konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu Eiropas Savienības mērogā.

Projekts veidots trīs darbības virzienos un atbilstoši tiem izstrādātas metodikas:

 • Profesionālās izglītības programmu kvalitātes nodrošināšana: metodika nozaru izpētei, metodika profesiju standartu izstrādei, metodika profesionālās izglītības programmu izveidei, metodika profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstādei;
 • Profesionālās izglītības iespēju darbības kvalitātes pilnveide, metodika profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai un novērtēšanai;
 •  Sadarbības veicināšana ar sociālajiem partneriem, metodika neformālās izglītības atzīšanai un prasmju novērtēšanai, metodiskais materiāls un izglītības programma sociālo partneru izglītošanai, pasākumu komplekss mehānisma izveidei sociālo partneru iesaistei profesionālajā izglītībā.

Projektā izstrādātā vienotā metodika ar tajā ietilpstošajām atsevišķajām metodikām, dod iespēju nodrošināt saikni starp nozares darba tirgu, sociālajiem partneriem un profesionālās izglītības iestādēm.

Projekts noslēdzies 2007.gada 31.decembrī.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā: www.izmpia.gov.lv/ESF/index_ESF.html
Projekti un buklets “Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” (3.2.7.1.)

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs

Kontaktpersona IZM: Dzintra Mergupe; Tālr.: 67047923
E-pasts: dzintra.mergupe@izm.gov.lv

Projekta nosaukums: „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”

Projekta aktivitātes:

 • Izglītības sektorā nodarbināto profesionālās orientācijas un karjeras konsultāciju praktiķu un skolotāju apmācība;
 • Metodisko materiālu komplektu izstrāde, izstrādāto materiālu aprobēšana dažāda līmeņa un tipa skolās. Profesionālās orientācijas praktiķu apmācība to izmantošanai;
 • Profesionālās orientācijas un karjeras konsultanta kvalifikācijas ieguves iespēju nodrošināšana skolās.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/Euroguidance/kipnis/index.htm .
Projekti un buklets

 

Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās (3.3.6.2.)

Finansējuma saņēmējs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Kontaktpersona IZM: Baiba Jurisone; Tālr.:6 7047925
E-pasts: baiba.jurisone@izm.gov.lv

Projekta nosaukums: „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, aprobācija un īstenošana”

Projekta aktivitātes:

 • Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu un citu metodisko materiālu izstrāde;
 •  Pedagoģiskās korekcijas programmu aprobācija un īstenošana;
 • Pedagogu un citu speciālistu sagatavošana ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas darbam;
 • Ieslodzīto izglītības veicināšana ieslodzījuma vietās, kurās netiek īstenotas ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmas.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā www.ievp.gov.lv .
ProjektiLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720