Mani interesē informācija


Valdība atbalsta skolu priekšatlases kritērijus ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanai skolu mācību vides modernizācijas projektiem

2015 gada 29. septembrī,  Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo  ziņojumu par Eiropas Savienības  struktūrfondu specifiskā  atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas nosacījumiem - plānoto laika grafiku, atbalstāmajām darbībām, kā arī  apstiprināja stratēģiskos priekšatlases kritērijus tām vispārējās izglītības iestādēm, kurās pašvaldības varēs veikt investīcijas  mācību vides uzlabojumus.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (turpmāk – ERAF) investīcijas paredzētas mācību vides uzlabošanai, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Līdz ar to ES fondu finansējums neaizstāj pašvaldību funkciju vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanā un atbilst nosacījumiem par ES fondu atbalstu valsts ekonomikas attīstībai.  Informatīvajā ziņojumā sniegta rūpīga esošā situācijas analīze  vispārējās izglītības iestādēs, vērtējot  un to piepildījums demogrāfisko tendenču kontekstā.


Notiks diskusijas par Valsts nozīmes pētniecības centru tālāku attīstību

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru no 2015.gada  25.augusta  līdz 28. augustam tiek rīkots  publisko diskusiju cikls par Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) tālākās attīstības iespējām. VNPC tika sākti veidot 2011.gadā. Centri ir zinātnisko institūciju sadarbības forma zinātnes resursu koncentrēšanai zinātnes prioritārajā virzienā, nodrošinot ciešu sadarbību starp zinātniskajām institūcijām zinātnes prioritārajam virzienam pieejamās infrastruktūras izmantošanā. ES Struktūrfondu 2007.-2013.gadu plānošanas periodā VNPC zinātnes infrastruktūras attīstībai tika piešķirts 125,8 milj. EUR liels finansējums pasaules klases zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu rekonstrukcijai un renovācijai vadošo valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras modernizēšanai un mūsdienīgas pētniecības materiāltehniskās bāzes izveidei, lai veicinātu zinātnisko institūciju starptautisko konkurētspēju un jaunu produktu, tehnoloģiju radīšanu gan eksportam, gan vietējam tirgum.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720